نویسندگان محترم جهت ارسال مقالات خود می بایست فرمت مجله را رعایت نمایند، بدین منظور می توانند با از بخش راهنمای نویسندگان فرمت مورد نظر را دریافت کنند

توجه:درصورتی که نویسندگان فرمت مجله را رعایت نکنند مقاله آنها بدون بررسی رد خواهد شد.

مقالات پذیرفته شده بر اساس سطح کیفی  آنها مورد حمایت مالی قرار خواهند گرفت.

شماره جاری: دوره 3، شماره 9، زمستان 1394 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
بانک انصار

مدیر مسئول سردبیر جانشین سردبیر دبیر اجرایی