نویسنده = کیوان مرادی
تعداد مقالات: 1
1. نقش واسطه ای سرمایه انسانی در رابطه بین چابکی یادگیری با چابکی استراتژیک

دوره 3، شماره 7، پاییز 1394، صفحه 79-94

کیوان مرادی؛ امیر باباجانزاده