کلیدواژه‌ها = درآمد کل، هزینه، شوک مالی، شوک واقعی، مدل خودرگرسیون برداری با متغیرهای برونزا، آزمون تنش، طبقهبندی JEL: C22
تعداد مقالات: 1