تبیین نقش چابکی سرمایه انسانی در توسعه چابکی استراتژیک (مورد مطالعه: بانک انصار)

چکیده

پژوهش حاضر با ﻫﺪف تبیین نقش چابکی سرمایه انسانی در توسعه چابکی استراتژیک بانک انصار انجام شده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری دادهها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعة آماری شامل تمامی کارکنان بانک انصار است، که تعداد آنها برابر با 5240 نفر است، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 610 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونهگیری در این پژوهش از نوع خوشهای چند مرحلهای است. برای گردآوری دادهها از پرسشنامههای چابکی سرمایه انسانی شریهای (2008) و چابکی استراتژیک ماونگر (2013) استفاده شد. برای روایی پرسشنامهها از تحلیل عاملی تأییدی بهره گرفته شد. شاخصهای تحلیل عاملی نشان داد که پرسشنامهها برازش خوبی دارند. پایایی پرسشنامهها نیز با استفاده از آلفای کرونباخ (چابکی سرمایه انسانی 875/0 و چابکی استراتژیک 879/0) گرفته شد. دادهها با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری تحلیل شد. یافتهها نشان داد که: چابکی سرمایه انسانی و همة ابعاد آن، تأثیر مستقیم و معناداری بر چابکی استراتژیک دارند. نتایج این پژوهش بیانگر این موضوع است که لازمه پاسخگویی مناسب به تحوّلها و چالشهای پیشروی بانک انصار، فراهم کردن بستر لازم (چابکسازی سرمایه انسانی) برای توسعه چابکی استراتژیک است.

کلیدواژه‌ها