ارزیابی کارایی شاخص رضایت مشتری در بانکداری الکترونیکی بااستفاده ازمدل تحلیل پوششی دادههای فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از رویکرد‌های نوین در ادبیات بانکداری الکترونیک، ایجاد و پیاده‌سازی سیستم‌های سنجش رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک است که نقش مهمی در خلق ارزش و دستیابی به یک مزیت رقابتی پایدار را ایفا می‌کند. اندازه گیری رضایت مشتریان، ارائه کننده یک بازخورد فوری، معنادار و عینی در خصوص انتظارات و اولویت‌های مشتریان است. در این تحقیق، برای اولین بار در ایران، کارایی شاخص رضایت مشتریان اینترنتی هشت بانک اقتصادی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها فازی ارزیابی و رتبه بندی شد. از آنجایی که ورودی‌ها و خروجی‌های مدل به صورت اعداد فازی در نظر گرفته شد، جواب‌های حاصل از حل مدل دارای دقت بالاتری است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جزو تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی است که به صورت میدانی انجام شده است. برای تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS  و نرم افزار GAMS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بانک انصار دارای کارا ترین وب سایت از نظر شاخص رضایت مشتری و بانک سامان و بانک پاسارگاد به ترتیب در رتبه دوم و سوم قرار دارند، در حالی که بانک توسعه و بانک سرمایه کمترین میزان کارایی را دارند.

کلیدواژه‌ها