نقش مدل پذیرش فناوری، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مؤلفه اعتماد در پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: مشتریان بانک ملّی شهر سیرجان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

این پژوهش، با هدف بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی با استفاده از مدل پذیرش فناوری، تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده، و مؤلفه اعتماد، در شعب بانک ملّی شهر سیرجان انجام شده است. برای انجام این پژوهش پرسشنامه‌های وو و چن، چنج و همکاران و فدرمن و پاولو تدوین و پس از اطمینان پایایی و روایی محتوای آن، در بین400 نفر توزیع شد که در نهایت 380 پرسشنامه گردآوری شد. برای بررسی فرضیه‌ها، نخست با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، مدل‌های اندازه گیری پژوهش در نرم‌افزار Amos Graphics و  سپس با استفاده از روش‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS  تجزیه و تحلیل شد. سپس مدل مفهومی پژوهش از طریق مدل‌های معادلة ساختاری برازش شدند. نتایج نشان داد که سومندی درک شده تاثیر مثبتی بر تمایل و نگرش مثبت افراد دارد؛ سهولت استفاده درک شده تاثیر مثبتی بر سودمندی درک شده و اعتماد در پذیرش بانکداری اینترنتی دارد و همچنین مؤلفه اعتماد تاثیر مثبتی بر هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده در پذیرش بانکداری اینترنتی دارد.

کلیدواژه‌ها