ضرورت تفکر راهبردی مدیران درتحول بانک انصار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

محیط کسب و کار امروز محیطی متلاطم، غیر قابل پیش بینی با تغییرات پیچیده و غیر خطی، تحولات ناپیوسته و  رقابتی، ضرورتی را برای بانک انصار  ایجاد می‌کند، که برای بقا و رشد در محیط رقابتی، با تشخیص به موقع و دیدن فرصت‌ها منافع بازار را نصیب خود سازند.
هدف اصلی تحقیق حاضر، ضرورت تفکر راهبردی مدیران درتحول بانک انصار است که برای بررسی آن از مدل گلدمن استفاده شد.
روش تحقیق از نظر جهت‌گیری، از نوع کاربردی و نوع پژوهش توصیفی و تحلیلی - پیمایشی است و جامعه آماری 40 نفر از مدیران ارشد بانک انصار بود در این ارزیابی برای تحلیل نتایج و استخراج داده‌های جمع آوری شده از طریق پرسش نامه استاندارد با ضریب کرونباخ 0.899 و از طریق نرم افزار spss با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و  استنباطی، داده‌ها تجزیه و تحلیل قرار شد. یافته‌های حاصل از تحقیق پس از آزمون و تحلیل‌های مرتبط با سوالات، این نتیجه را تایید کرد که چهار عامل تفکر راهبردی مدیران ارشد در تحول بانک انصار تاثیر گذار است.

کلیدواژه‌ها