تأثیر ویژگی مشتریان بر احتمال رخداد هجوم بانکی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

سپرده‌ها از جمله منابع پایدار بانک‌ها هستند که به لحاظ داشتن ثبات از مهم‌ترین منابع بانک به‌شمار می‌روند. بنابراین حفظ و نگهداری آن از جهت نقشی که در تأمین مالی خدمات بانک‌ها دارد، دارای اهمیت است. هجوم بانکی از جمله مصادیق بحران بانکی است که در صورت مراجعه سپرده‌گذاران به بانک و برداشت سپرده رخ می‌دهد. پدیده هجوم بانکی می‌‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی نظیر ویژگی مشتریان، متغیرهای کلان و ابزارهای مالی قرار گیرد. با توجه به اهمیت ویژگی مشتریان و رضایت آنها در جذب سپرده در این مقاله سعی شده است با  بهره‌گیری از روش پروبیت و با استفاده از داده‌های آماری طرح بررسی دسترسی به خدمات مالی در مناطق شهری ایران سال 1387 و داده‌های ترازنامه بانک‌های کشور، تأثیر عوامل مختلف به خصوص ویژگی مشتریان بر احتمال هجوم بانکی بررسی گردد. نتایج حاصل از بررسی مدل حاکی از این است که مردان بیش از زنان، افراد تحصیل‌کرده و میانسال بیشتر از سایر گروه‌ها سپرده‌های خود را از شبکه بانکی خارج می‌سازند و رابطه این متغیرها با احتمال هجوم بانکی مثبت و معنی‌دار است.

کلیدواژه‌ها