بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در بین گروه های مختلف مشتریان سیستم بانکی (مطالعه موردی: مدیریت شعب منطقه4 بانک ملت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

بانکداری مبتنی بر اینترنت یا همان بانکداری اینترنتی، به عنوان رایجترین نوع بانکداری در عصر حاضر مورد توجه است که به منظور استقرار کامل این نوع از بانکداری ابتدا باید عوامل موثر به منظور پذیرش آن مورد بررسی قرار گیرد.  هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در بین گروه  های مختلف مشتریان مدیریت شعب منطقه 4 بانک ملت است. حجم نمونه این تحقیق شامل 384 نفر از مشتریان براساس فرمول کوکران در جامعه نامحدود و روش تحقیق توصیفی، کاربردی و پیمایشی بوده و به منظور بررسی فرضیات و متغیرهای تحقیق از نرم افزار SPSS-AMOS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای فرهنگ و درک مفید بودن، فرهنگ و سهولت ادراک شده، ریسک ادراک شده و نگرش استفاده از خدمات اینترنت بانک، درک مفید بودن و نگرش، درک مفید بودن و قصد استفاده، سهولت استفاده و درک مفیدبودن، سهولت استفاده و نگرش، سهولت استفاده و قصد استفاده، هنجار ذهنی و قصد استفاده، نگرش و قصد استفاده، رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین کنترل رفتار درک شده و قصد استفاده از بانکداری اینترنتی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین براساس نتایج مشخص شد که نگرش استفاده از خدمات اینترنت‌بانک بانک ملت بیشترین تاثیر را بر قصد استفاده از خدمات اینترنتی این بانک دارد.

کلیدواژه‌ها