بهکارگیری سیستم شبکه عصبی برای ارزشگذاری مالی طرحهای تحقیقاتی در بانک انصار

چکیده

به دلیل وجود فضای رقابتی در صنعت بانکداری همواره نیاز مبرمی به اجرای طرح‌های تحقیقاتی در این صنعت احساس می‌شود. اجرای طرح‌های تحقیقاتی متعدد موجب شکل‌گیری دغدغه‌های جدیدی از جمله میزان هم‌راستایی طرح‌ها با اهداف کلان، میزان اثرگذاری آن‌ها بر برنامه‌های بانک و همچنین برآورد ارزش واقعی آن‌ها شده است. در این مقاله با به‌کارگیری سیستم‌های خبره مبتنی بر شبکه‌ی عصبی چارچوبی ارائه شده است تا با استفاده از آن ارزش مالی یک طرح تحقیقاتی با توجه به میزان اثرگذاری آن در ابعاد مختلف بانک و تحقق اهداف بلند مدت برآورد شود. ابعاد اصلی تاثیرپذیر از اجرای یک طرح تحقیقاتی، مطابق با دسته‌بندی انجام شده در روش کارت امتیازی متوازن  تعریف شده و شاخص‌های مرتبط با هر یک از ابعاد با اقتباس از بانک‌های معتبر دنیا استخراج شده است. مدل توسعه‌یافته شامل 5 بعد است که 4 بعد آن برگرفته از کارت امتیازی متوازن (رشد و یادگیری، فرآیند، مشتری و مالی) بوده و بعد پنجم مربوط به ویژگی‌های ذاتی طرح تحقیقاتی است. در مجموع 31 شاخص نیز برای هر یک از ابعاد 5 گانه تعریف شده است تا از این طریق میزان اثرگذاری یک طرح تحقیقاتی در سازمان برآورد شود. ابعاد و شاخص‌های تعریف شده نورون‌های شبکه‌ی عصبی یادگیرنده را تشکیل می‌دهند که برای ارزیابی یک طرح تحقیقاتی جدید مورد استفاده قرار گرفته و با توجه به اثرگذاری آن در طرح در هر یک از ابعاد، میزان ارزش مالی طرح تحقیقاتی با توجه به دسته‌بندی انجام شده تعیین می‌شود. برای وزن‌دهی به ابعاد و شاخص‌ها از نرم‌افزار Expert Choice 11 استفاده شده و مدل‌سازی و حل شبکه‌ی عصبی در نرم‌افزار MATLAB 2010 انجام شده است.
  
 

کلیدواژه‌ها