رتبهبندی شرکت ها بر اساس شاخص های مالی ( کاربرد تکنیک TOPSIS با داده های بازه ای)

چکیده

سرمایه‌گذاران می‌توانند براسـاس تحلیـل نسبـت‌های مالی, شرکت‌های مختـلف را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند. یکی از محدودیت‌های این نوع تحلیل این است که هر گروه از نسبت‌ها تنها یک بعد از ابعاد مالی را نشان می دهد و در تحلیل صـورت‌های مـالی به سهولـت نمی توان نتایج تحلیل‌های متفاوت نسبت‌های مالی را با هم تجمیع کرد و در مورد کلیت صورت‌های مالی نظر داد. این مطالعه کاربرد تکنیک TOPSIS را  جهت کمک به سرمایه‌گذاران برای تصمیمات سرمایه‌گذاری پیشنهاد کرده و تحلیل نسبت‌های مالی بهبود می‌دهد. برای این منظور 5 شرکت صنعت بیمه حاضر در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب و داده‌های مورد نیاز بین سال‌های 1385 الی 1389 و از صورت های مالی اساسی حسابرسی شده شرکت‌ها جمع‌آوری شده است. ابتدا وزن شاخـص‌ها به کمک تکنیـک انتـروپی تعییـن و سپـس با روش TOPSIS  (با داده‌های بازه ای) شرکت‌های مورد مطالعه از منظر شاخص‌های مالی رتبه‌بندی شده است . در نهایت نتایج این مطالعه می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا از منظر صورت‌های مالی، نسبت به انتخاب شرکت‌های برتر برای سرمایه گذاری اقدام کنند. 

کلیدواژه‌ها