بررسی تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در یک بانک تجاری (مطالعه موردی: بانک انصار استان خراسان رضوی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

دنیای امروز سراسر تحول و پویایی است به‌طوری که می‌توان گفت تنها ویژگی ثابت در عصر جدید تغییر و تحول دائمی است. یکی از بهترین راه‌ها برای رویارویی با این تغییرات، یادگیری مداوم و توسعه ظرفیت افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها و تبدیل شدن به یک سازمان یادگیرنده است. در این پژوهش با توجه به اهمیت بررسی ابعاد سازمان یادگیرنده، میزان تحقق این ابعاد در یکی از بانک های تجاری کشور مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور در این پژوهش که از نوع پیمایشی و کاربردی است، با استفاده از مدل هفت گانه واتکینز و مارسیک و پرسشنامه استاندارد DLOQ ابعاد مختلف سازمان یادگیرنده مورد ارزیابی قرار گرفت. جامعه مورد مطالعه تمامی مدیران و کارکنان بانک انصار استان خراسان رضـوی بوده که نتایج این بررسـی نـشان می دهد که در جامعه مورد مطالعه سطح یادگیری فردی در وضعیت مطلوبی قرار دارد اما سطوح یادگیری گروهی و سازمانی وضعیت مطلوبی ندارند.

کلیدواژه‌ها