رتبه‌بندی و ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان یزد، با استفاده از آنتروپی شانون و تحلیل رابطة خاکستری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

2 عضو هیات علمی دانشگاه یزد

3 کارشناسی‌ارشد مدیریت صنعتی دانشکده مدیریت، دانشگاه علم و هنر یزد

چکیده

هدف پژوهش حاضر رتبه‌بندی و ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان یزد، با استفاده از آنتروپی شانون و تحلیل رابطة خاکستری ‌می‌باشد. در پژوهش حاضر آمیخته‌ای از مطالعات کتابخانه‌ای، میدانی و بررسی اسناد و مدارک انجام گرفت. بدین منظور با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای مبانی نظری تحقیق تدوین شد. سپس با استفاده از کار میدانی و جمع‌آوری نظرات خبرگان معیارهای ارزیابی و رتبه‌بندی شعب مشخص گردید. در نهایت با بررسی اسناد و مدارک شعب، اطلاعات مالی هریک از شعب استخراج شد. برای بدست آوردن وزن هر کدام از شاخص‌ها از تکنیک آنتروپی شانون خاکستری استفاده شد و در نهایت به منظور رتبه‌بندی شعب بانک کشاورزی موجود در استان یزد از تحلیل رابطة خاکستری استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که از بین 45 شعبه بانک کشاورزی استان یزد شعبه یزد، شعبه ابرکوه و شعبه اردکان در رتبه اول تا سوم قرار دارند. نتایج این پژوهش می‌تواند کمک شایانی به مدیران بانک‌ها در راستای ارزیابی عملکرد شعب و اجرای برنامه‌های بهبود عملکرد نماید.

کلیدواژه‌ها