بررسی تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری (مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشجو

چکیده

بازاریابی الکترونیکی عبارت است از بکارگیری کانالهای الکترونیکی ارتباط با مشتریان به منظور نشر پیامهای بازاریابی. این نوع بازاریابی می‌کوشد که با استفاده از ابزارهای خاص خود مخاطبان را به سمت سازمان جذب نموده و هدف نهایی بازاریابی (کسب سود) را محقق سازد. از سوی دیگر در شرایط رقابت کنونی، بانک‌ها می‌توانند برای حفظ و بهبود جایگاه خود در برابر بانک‌های دیگر و تاثیرگذاری بر ترجیح مشتریان در انتخاب خدماتشان از ارزش ویژه برند خود بهره گیرند. این تحقیق تلاشی است برای بررسی تاثیر عوامل بازاریابی الکترونیکی بر ارزش ویژه برند بانک ملت، تاثیر عوامل بازاریابی الکترونیکی بر ترجیح مشتریان در انتخاب خدمات بانک ملت و تاثیر ارزش ویژه برند بانک ملت بر ترجیح مشتریان در انتخاب خدمات این بانک. پژوهش حاضر کاربردی توصیفی و از نوع پیمایشی می‌باشد و برای جمع-آوری داده‌ها از پرسش‌نامه استفاده شده است. پایایی پرسش‌نامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن براساس روایی محتوا براساس نظر اساتید خبره مورد تایید قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه در مجموع برای 40 سوال 907/. به دست آمده است. برای بررسی فرضیات تحقیق نیز از روش معادلات ساختاری و نرم افزار آموس استفاده شده است. تحقیق در جامعه‌ای متشکل از مشتریان شعب بانک ملت شهر تهران انجام شده است. نتایج بررسی‌ها با توجه به 391 پرسش‌نامه جمع‌آوری شده، نشان می‌دهد که بازاریابی الکترونیکی بر ارزش ویژه برند بانک ملت تاثیر دارد، بازاریابی الکترونیکی به صورت غیر مستقیم بر ترجیح مشتریان در انتخاب خدمات بانک ملت تاثیر دارد و همچنین ارزش ویژه برند به صورت کلی بر ترجیح مشتریان در انتخاب خدمات بانک ملت تاثیر دارد. اما از میان ابعاد چهارگانه آن، بعد آگاهی از برند و کیفیت ادراک شده برند تاثیرشان بر ترجیح مشتریان رد و وفاداری به برند و تداعی برند تایید شد.

کلیدواژه‌ها