ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی بانکهای منتخب ایران بااستفاده از شاخصهای سیستم رتبه بندی CAMEL و روش تصمیم گیری چندمعیاره SAW

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی/قم

2 دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه قم

چکیده

سلامت بانکها به عنوان موسسات مالی مهم که تاثیر زیادی بر اقتصاد یک کشور از جمله ایران دارند همیشه مدنظر بوده است واز روشهای مختلفی به ارزیابی عملکرد انها ونظارت های داخلی وخارجی بر روی انها پرداخته شده است . در این پژوهش سعی برآن شد با شاخصهای مطرح شده درسیستم رتبه بندی CAMEL و روش تصمیم گیری چند معیاره مجموع ساده وزین شده (SAW) نسبت به ارزیابی عملکرد وسلامت مالی 18 بانک منتخب دولتی وخصوصی ایران درشاخصهای پنج گانه CAEMEL به تفکیک هر بانک و مشخص نمودن جایگاه هر بانک و درادامه رتبه بندی آنها بر مبنای عملکرد مالی آنها در طی سالهای 1389-1393اقدام شود .درنتیجه به تبع آن معیاری برای پایش وارزیابی عملکردبانکها، برای ذینفعان آن ازجمله سهامداران ،هیئت مدیره،مشتریان و...نیزبدست اید که هر دسته به تناسب دیدگاه خودبه نقاط قوت وضعف این بنگاههای اقتصادی پی برده وبتوانند متناسب باآن نسبت به تصمیم گیری های لازم در زمان مناسب اقدام کنند. .

کلیدواژه‌ها