ارزیابی و اندازه گیری ارزش ادراک شده و عملکرد مشتری در بین مشتریان بانک انصار شهرستان پل‌دختر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ایلام

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی و اندازه‌گیری ارزش ادراک شده و عملکرد مشتری در بین مشتریان بانک‌ انصار شهرستان پل‌دختر صورت گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، توصیفی وپیمایشی از نوع همبستگی شمرده می‌شود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مشتریان بانک انصار در شهرستان پلدختر می‌باشد که تعداد آنان نامحدود می‌باشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر از مشتریان به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد که روایی آنها هم از دید صاحبنظران و هم به کمک روش آماری تحلیل عاملی تأییدی به تأیید رسید. پایایی پرسشنامه‌ها نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد که این ضریب برای پرسشنامه ارزش ادراک شد 0/911و برای عملکرد مشتری 0/918 می‌باشد. داده‌ها با بهره‌مندی از نرم-افزارهای لیزرل و اس.پی.اس.اس تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که تمامی فرضیه‌های پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. به طور کلی ارزش ادراک شده و عملکرد مشتریان و تمامی ابعاد آنها در بین مشتریان بانک‌ انصار شهرستان پل‌دختر در حد مطلوبی می باشد.

کلیدواژه‌ها