بررسی تاثیر شهرت شرکتی بر ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

شهرت شرکتی از جمله عواملی است که می‌تواند بیانگر مقبولیت اجتماعی یک نهاد اجتماعی باشد. شهرت شرکت می‌تواند احساسات سرمایه‌گذاران را تحت تاثیر قرار داده و بدین‌ترتیب بر ریسک شرکتی اثر بگذارد. بر این اساس تبیین ارتباط بین این این دو می‌تواند قابل توجه باشد. از این‌رو در این پژوهش به بررسی تاثیر شهرت شرکتی بر ریسک شرکت پرداخته شده است. برای این منظور تعداد 64 نمونه از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره 1392 تا 1394 (192 سال شرکت) انتخاب شده و با استفاده از داده‌های تابلویی و رگرسیون ترکیبی به بررسی تاثیر شهرت شرکت بر ریسک پرداخته شده است.. در این پژوهش برای کمی کردن شهرت شرکتی از اطلاعات مربوط به شرکت‌های برتر طبق لیست اعلامی سازمان مدیریت صنعتی و همچنین برای کمی کردن ریسک شرکت از ریسک سیستماتیک (ضریب بتا)، ریسک غیرسیستماتیک و ریسک کل استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که شهرت شرکتی تاثیر مثبت و معناداری بر ریسک شرکت دارد. این یافته‌ها می‌تواند برای سرمایه‌گذاران، مدیران واحدهای تجاری و سایر استفاده‌کنندگان از جهت تبیین چگونگی ارتباط بین شهرت شرکتی و میزان ریسک شرکتی مفید باشد

کلیدواژه‌ها