بررسی پویایی اهرم مالی و ساختار سرمایه بهینه در سیستم بانکی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد پژوهشی، مدرس دانشگاه

چکیده

یکی از محل‌های تامین‌مالی بنگاه‌ها، بانک‌ها هستند که به‌عنوان واسطه‌گر وجوه در انتقال منابع از بخش مازاد و تخصیص آن به بخش مورد نیاز، عملیات گردش نقدینگی در اقتصاد را انجام می‌دهند. منابع قابل استقراض در سیستم بانکی از محل سپرده‌گیری و صاحبان سهام تامین می‌شود که بسته به سهم هر یک، ساختار منابع متنوعی را برای سیستم بانکی فراهم خواهد نمود. علاوه بر بحث ساختار سرمایه، تامین منابع برای بانک دارای هزینه است که اثر آن در صورت‌های مالی و از جمله شاخص‌های اهرمی سیستم بانکی قابل ردیابی و نظارت است. در این مقاله به این سوال پاسخ داده می‌شود که آیا پویایی اهرم مالی در میان بانک‌های ایرانی به خصوص در زمینه وضعیت نقدینگی متفاوت است؟ برای این منظور با استفاده از داده‌های ۳۱ بانک ایرانی برای دوره ۹ ساله از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ و با استفاده از نرم افزار STATA به بررسی موضوع پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که اهرم مالی رابطه مثبت و معناداری با اندازه بانک، نقدینگی بانک، نسبت ارزش دفتری سرمایه به کل دارایی و رابطه منفی و معناداری با نسبت سپرده به تسهیلات دارد. همچنین رابطه مثبت و معنادار بین اهرم مالی بانک با اهرم هدف و اهرم واقعی در بانک اثبات شد، اما رابطه معناداری بین اهرم مالی و شاخص نقدینگی کل کشور مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها