نقش واسطه ای سرمایه انسانی در رابطه بین چابکی یادگیری با چابکی استراتژیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در نوشتار حاضر نقش واسطه ای سرمایه انسانی در رابطه بین چابکی یادگیری با چابکی استراتژیک مورد بررسی قرار گرفت. مشارکت کنندگان پژوهش شامل 110 کارمند شعب و مدیریت شعب بانک حکمت ایرانیان بودند. به‌منظور اندازه گیری متغیرهای پژوهش، پرسشنامه های چابکی استراتژیک (ماونگر، 2013)، چابکی یادگیری (برادفورد، 2015) و سرمایه انسانی (نادری، 1390) مورد استفاده قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (چابکی استراتژیک «0/945»، سرمایه انسانی «0/857» و چابکی یادگیری «0/917») ارزیابی شد. جهت بررسی روایی پرسشنامه ها از روایی محتوایی و نظر اساتید دانشگاه بهره گرفته شد. با استفاده از رگرسیون چندگانه به شیوه ی متوالی هم‌زمان و با به‌کارگیری مراحل پیشنهادی بارون و کنی (1986)، داده ها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد: 1) بین چابکی یادگیری، سرمایه انسانی و چابکی استراتژیک رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. 2) سرمایه انسانی نقش واسطه ای بین چابکی یادگیری و چابکی استراتژیک دارد. نتیجه اینکه، با بهبود چابکی یادگیری کارکنان، سرمایه انسانی آن‌ها افزایش و درنهایت چابکی استراتژیک سازمان توسعه پیدا می کند.

کلیدواژه‌ها