بررسی رابطه‌ی ساختار سازمانی با توسعه‌ی تفکر راهبردی مدیران بانک انصار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی دانشگاه تهران

2 مشاور بانک انصار

چکیده

فشار کسب‌وکار در فضای رقابتی، شرایط را به‌گونه‌ای رقم‌زده است که بقا و پویایی سازمان‌ها به برخورداری مدیران از قابلیت تفکر راهبردی وابسته باشد. سازمان‌ها و بنگاه‌ها همچون بانک انصار می‌بایستی ضمن برداشتن هرگونه مانع در برابر توسعه تفکر راهبردی، زمینه‌های لازم را برای رشد و بقای سازمان‌های خود فراهم نمایند. در همین راستا یکی از ابعاد دخیل در توسعه‌ی تفکر راهبردی ساختار سازمانی است.
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه‌ی ساختار سازمانی (رسمیت، تمرکز و پیچیدگی) با توسعه‌ی تفکر راهبردی (خلاقیت، چشم‌انداز و تفکر سیستمی) مدیران بانک انصار می‌باشد.
پژوهش حاضر ازنظر هدف، توصیفی و ازنظر شیوه گردآوری اطلاعات، پیمایشی از نوع همبستگی است.
جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بانک انصار می‌باشد که از روش تصادفی ساده برای نمونه‌گیری استفاده‌شده است. لازم به ذکر است، ازآنجایی‌که توزیع فیزیکی و کاغذی پرسشنامه در تمامی شعبات بانک انصار امکان‌پذیر نبود، حصول پرسشنامه از طریق قرارگیری آن بر روی سایت بانک انصار صورت گرفته است.
به‌عنوان یافته‌های پژوهش، فرضیه‌های اصلی و فرعی مورد تائید قرار گرفتند و اثبات شد که در بین ساختار سازمانی با توسعه‌ی تفکر راهبردی مدیران بانک انصار رابطه‌ی معکوسی وجود دارد. در نتیجه‌گیری اولیه، ساختار کنونی بانک انصار مبتنی بر نظریه استیفن رابینز، ساختاربخشی بود و به‌عنوان پیشنهاد اولیه حرکت به‌سوی ساختارهای ادهوکراتیک توصیه گشت؛ اما حقیقت سخن در نتیجه‌گیری کلی تبیین شد که نمی‌توان این موضوع بدیهی را نادیده انگارید که بوروکراسی در همه‌جا وجود دارد و بانک انصار نیز از این قاعده مستثنا نیست لذا در بخش پیشنهاد کلی تبیین شد که ساختار ادهوکراسی در کنار ساختار بوروکراتیک مورداستفاده قرار ‌گیرد.

کلیدواژه‌ها