آسیب شناسی جذب منابع با استفاده از دیدگاه تامین رضایت مشتریان: مطالعه موردی شعب بانک انصار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

بانکها بهعنوان یک نهاد مالی، نقشی اساسی در جمعآوری سرمایه های خرد مشتریان و
اختصاص آنها بهعنوان تسهیلات به مشتریان متقاضی را دارند. در این فرآیند جم عآوری
منابع یکی از الزامات اساسی بانکها است که از طریق شعب بانک انجام میپذیر د. جذ ب
منابع مشتریان در شعب از عوامل مختلفی تاثیر میپذیرد که در این پژوهش با تبیین عوامل
عمومی موفقیت در جذب منابع، از طریق مدلی مدون و پایا، آسیبها ی موجو د در بان ک
انصار در این امر شناسایی شد تا با ارائه خدما ت مطلو ب ب ه مشتریا ن در جه ت تامی ن
رضایت آن ها، از خروج منابع و مواجهه با ریسک نقدینگی و مضرات آن جلوگیری به عم ل
آید. روش پژوهش کاربردی توصیفی است و برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنام ه
-
استفاده میشود. اطلاعات مورد نیاز پژوهش در دو مرحله و از میان جامعه خبرگا ن بان ک
انصار و از طریق نمونهگیری طبقهای و در دسترس انجام پذیرفت. با توجه به توسع ه مد ل
تحقیق و تحلیل نتایج آن مشخص شد بانک انصار در توسعه شایستگیهای راهبرد ی خود ،
نسبت به رقبا سرمایهگذاری نکرده است و در برخی عوامل همچون مکانیابی شع ب دارای
گلوگاه استراتژیک است.

کلیدواژه‌ها