تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بازار متشکل پولی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان وبلوچستان

2 دانشگاه

چکیده

سرمایه‌ی فکری عامل اصلی برتری و مزیت رقابتی سازمان‌های صنعتی و دانش‌محور به شمار می آید بانک ها به عنوان مهم ترین سازمان های صنعتی در نظام مالی یک کشور با استفاده از مدیریت دقیق منابع سرمایه فکری، به سودآوری بیش‌تری دست می یابند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی سرمایه‌ی فکری با عملکرد مالی در صنعت بانکداری طی سال‌های 1389 تا 1393 برای 18 بانک فعال در بازار متشکل پولی کشور انجام شده است.
در این پژوهش برای سنجش سرمایه‌ی فکری از مدل ارزش افزوده سرمایه فکری (VAIC) که توسط پالیک ارائه گشته استفاده شده و به منظور بررسی و آزمون فرضیات از روش رگرسیون داده‌های ترکیبی استفاده شده است. در نهایت، نتایج تحقیق بیانگر آن است که رابطه‌ی مثبت و معناداری بین ارزش افزوده سرمایه فکری با عملکرد مالی بانک‌ها وجود دارد. از بین عناصر سرمایه فکری، کارایی سرمایه انسانی (HCE) و کارایی سرمایه به‌کاررفته (CEE) رابطه‌ی مثبت و معناداری با عملکرد مالی بانک‌ها دارند، اگرچه بین کارایی سرمایه ساختاری (SCE) با عملکرد مالی بانک‌ها رابطه‌ای معکوس وجود دارد امّا این رابطه معنادار نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها