تأثیر ابعاد وب سایت بانک اقتصاد نوین بر وفاداری به برند

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه الزام بانک‌ها به جلب رضایت مشتریان استفاده‌کننده از وب سایت برای بانک‌داری الکترونیکی امری حیاتی و اجتناب‌ناپذیر است؛ چرا که در بانک‌داری الکترونیک مشتریان بانک با امکان بهره‌برداری‌های بهینه از وب سایت‌های بانکی در کمترین زمان ممکن امکان مقایسة بانک‌های متفاوت با یکدیگر و در نتیجه امکان تغییر بانک عامل خود را دارند. از این رو مسئلة وفاداری مشتریان در بانک‌داری الکترونیک هر روز اهمیتی بیشتر می‌یابد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد وب سایت بانک اقتصاد نوین بر وفاداری به برند است. برای رسیدن به این هدف از جامعة آماری مشتریان استفاده‌کننده از خدمات الکترونیکی بانک اقتصاد نوین در شهر تهران نمونه‎ای به حجم 266 نفر به روش تصادفی/خوشه‌ای انتخاب شد. جمع‌آوری اطلاعات با ابزار پرسش‌نامه صورت گرفت، که روایی آن با توجه به نظر صاحب‌نظران و پایایی آن با آلفای کرونباخ تأیید شده است. این پژوهش توصیفی- پیمایشی و به لحاظ بررسی روابط بین متغیرها از نوع همبستگی است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمودن فرضیه‌ها از نرم‌افزارهای آماری اس.‎پی.‎اس.‎اس.، لیزرل و پی.‎ال.‎اس. استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که زیبایی وب سایت به میزان 33 درصد، قابلیت پاسخ‌گویی 43 درصد، امنیت 74 درصد، طراحی 41 درصد، امکان دست‌رسی 31 درصد و سهولت استفاده از وب سایت پنجاه درصد بر وفاداری به برند مؤثر است. پس می‌توان نتیجه گرفت که، با توجه به تأثیر ابعاد وب سایت بر وفاداری به برند در مشتریان استفاده‌کننده از وب سایت بانک، مدیران بانک باید برای خرسندی این دسته از مشتریان بسیار بکوشند.

کلیدواژه‌ها