بررسی عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی در بانک انصار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

یکی از مهم‌ترین ارکان اقتصادی هر کشوری نظام بانکی آن است که ارتباطی نزدیک با رشد و شکوفایی اقتصاد یا رکود آن کشور دارد. از این رو فعالیت بهینة بانک‌ها و استفادة کارا از سرمایه و تجهیز منابع، در فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی و به طور کلی در اقتصاد کشور، بسیار مهم است. در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی در بانک انصار می‌پردازیم. این تحقیق، از حیث هدف، کاربردی و روش آن توصیفی- پیمایشی است. جامعة آماری تحقیق مدیران شعب بانک انصار کشور است، که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 236 پرسش‌نامه توزیع شده است. از آمار توصیفی و آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، عوامل خدماتی بیش از دیگر عوامل در جذب منابع تأثیرگذارند. پس از آن، عوامل مالی، ارتباطی و انسانی، و عوامل فیزیکی به ترتیب اهمیت در جذب منابع بانکی اثرگذارند.
 

کلیدواژه‌ها