تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی مشتریان بر دیدگاه مشتریان دربارة رفتار حرفه‌ای کارکنان در بانک انصار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

شرایط حاد رقابتی و تغییرات روزافزون جهانی چالشی بزرگ برای سازمان‌ها به وجود آورده است. سازمان‌ها برای بقا و حفظ خود ناچار به اتخاذ تدابیری هستند؛ یکی از این تدابیر تدوین و اجرای رفتار حرفه‌ای برای کارکنان سازمان‌هاست. به منظور بررسی رابطة بین متغیرهای جمعیت‌شناختی مشتریان و دیدگاه مشتریان دربارة رفتار حرفه‌ای کارکنان در بانک انصار پژوهشی به صورت توصیفی از نوع پیمایشی صورت گرفت. جامعة آماری این پژوهش همة مشتریان بانک انصار در مشهد بودند و نمونة آماری این پژوهش را 197 نفر از مشتریان بانک انصار تشکیل دادند، که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه بود. اساتید راهنما و مشاور روایی محتوایی پرسش‌نامه را بعد از مطالعة آن تأیید کردند. پایایی پرسش‌نامه نیز از طریق اجرای آزمایش بر روی سی نفر از مشتریان تعیین شد، که ضریب آلفای کرونباخ 890/0 به دست آمده است. نتایج این پژوهش نشان داد متغیرهای سن، جنسیت، سابقة مشتری بودن، شغل مشتریان بر دیدگاه مشتریان دربارة رفتار حرفه‌ای کارکنان تأثیرگذار نیست؛ اما متغیر تحصیلات افراد بر دیدگاه مشتریان دربارة رفتار حرفه‌ای کارکنان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها