نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی: منتخبی از صنایع کوچک و متوسط استان اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

نقش مؤثر صنایع کوچک و متوسط[1] در تأمین رشد پایدار اقتصادی کشورها در دهه‌های اخیر موجب شده است که جوامع به این صنایع بیش از پیش از جنبه‌های اشتغال‌زایی و رقابت‌پذیری توجه کنند. با این حال عمده‌ترین مشکلاتی که این صنایع با آن‌ها روبه‌رو هستند مربوط به تأمین مالی آن‌ها در سرمایه‌گذاری است، که البته در ادبیات مربوط نظریه‌هایی برای تبیین مسئله تدوین شده است. به دلیل ماهیت خاصاین صنایع از میان این نظریه‌ها، دو نظریة بده- بستان و سلسله‌مراتبی به منظور بررسی تأمین مالی این صنایع بیشتر کاربرد دارد. از این رو در این پژوهش با استفاده از آن‌ها نقش بازار سرمایه در شیوة تأمین مالی صنایع کوچک و متوسط استان اصفهان بررسی شده است. همچنین، با انتخاب نمونه‌ای متشکل از پانزده بنگاه منتخب برای دورة زمانی ده ساله (1381-1390) در استان اصفهان، تأثیر عوامل ساختاری مانند اندازه‌، سن، سود آوری، رشد و ساختار دارایی بر میزان سهام استفاده‌شده در تأمین مالی این نوع بنگاه‌ها بررسی شده است. نتایج حاکی از آثار معنی‌دار عوامل مذکور بر میزان استفاده از سهام سازمان بورس (به عنوان شاخص بازار سرمایه) برای تأمین مالی بنگاه‌های منتخب استان اصفهان است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده توسعة بازار سرمایه می‌تواند نقشی اساسی در تسهیل تأمین مالی این صنایع ایفا کند.[1]. Small and Medium-Sized Enterprises

کلیدواژه‌ها