همگرایی بانکی در تجهیز و تخصیص منابع بانکی و اثر همگرایی بر کارایی بانک (منتخب کشورهای عضو D8 به استثنای نیجریه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

ایجاد و گسترش وابستگی‌های بین‌المللی در بسیاری از جنبه‌های سیاسی و اجتماعی، به‌ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده است که انگیزه‌های لازم برای یکپارچگی سیستم‌های مالی و بانکی از جایگاهی ویژه برخوردار شود؛ بنابراین ایجاد سیستم مالی مناسب برای اقتصاد امری ضروری است. در این مقاله به بررسی همگرایی بانکی در تجهیز و تخصیص منابع و تأثیر یکپارچگی و همگرایی بانکی بر کارایی بانک‌ها پرداخته شده است. بدین منظور از الگوی اقتصادسنجی پانل در دورة زمانی 2000-2011، برای کشورهای عضو دی. هشت (D8) به استثنای نیجریه، استفاده شده است. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که یکپارچه‌سازی و همگرایی بانکی بر کارایی بانک‌ها تأثیری مثبت می‌گذارد و، با ایجاد همگرایی و حذف محدودیت‌ها، کارایی بانک‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین سیستم یکپارچة بانکی خوب برای افزایش کارایی بانک‌ها ضروری است و به توسعة مدیریت بانکی کمک می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها