الگوی ترغیب مشتریان بانک‌ها به استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

پیشرفت فناوری اطلاعات به معنای تغییر روابط متعارف چهره به چهره به روابط پیچیده از طریق نوآوری‌های موجود در فناوری‌های خودمختار است. به همین دلیل نیاز به تحول در روابط موجود در بانکداری اینترنتی دیده می‌شود که استانداردهایی برای فناوری‌های خودمختار آینده از جمله بانکداری تلفنی و دستگاه‌های خودپرداز تنظیم می‌کند. در این پژوهش به بررسی تأثیر فناوری‌های خودمختار بر ایجاد آمادگی و ارزش در مشتریان بانک مسکن سمنان می‌پردازیم. برای رسیدن به هدف با استفاده از روش تحقیق «توصیفی-پیمایشی» نمونه‌ای از 105 نفر از کاربران بانکداری اینترنتی بانک مسکن با استفاده از ابزارهای آماری مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌های آزمون فرضیه‌ها حاکی از این است که فناوری‌های خودمختار تأثیری مهم بر ایجاد ارزش و آمادگی مشتریان می‌گذارد. با توجه به یافته‌های پژوهش، می‌توان بیان کرد که توجه به بهبود ویژگی‌های فناوری‌های خودمختار بانکداری، از جمله کاربرپسندی، صرفه‌جویی در هزینه، سهولت کاربرد و رضایتمندی، منجر به افزایش اشتیاق و ادامة استفادة مشتریان از این فناوری‌های جدید می‌شود.

کلیدواژه‌ها