بررسی عوامل محیطی تأثیرگذار بر گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی کشور (نمونه‌پژوهی بانک‌های خصوصی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه شناخت وضعیت گرایش به کارآفرینی و عوامل مؤثر بر آن از اهمیتی بسیار برخوردار است تا با تقویت نوآور بودن، ابتکار عمل و ریسک‌پذیری شرایط ورود مؤثر به فرایند کارآفرینی توسط بانک‌ها فراهم شود. بنابراین هدف از این مقاله بررسی عوامل محیطی تأثیرگذار بر گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی کشور است. سیاست‌گذاران و مدیران بانکی باید تدابیر لازم را برای بسترسازی مناسب محیطی اتخاذ نمایند تا بسترهای لازم به منظور توسعة گرایش به کارآفرینی در بانک‌ها فراهم شود. جامعة آماری این پژوهش 1200 نفر از کارکنان بانک‌های پارسیان، سامان، پاسارگاد، اقتصاد نوین و سرمایه مربوط به دورة زمانی سال 1391 در تهران بوده است. به منظور گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامة پژوهش به 350 نفر از کارکنان به صورت تصادفی داده شد که از این تعداد 284 پرسش‌نامه برگشت داده شد و این تعداد در تجزیه و تحلیل آماری (که از طریق spss و LISREL صورت گرفت) استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که گرایش به کارآفرینی از وضعیتی نسبتاً مناسب برخوردار بوده و عوامل محیطی نقشی مهم در بهبود نوآور بودن، ابتکار عمل و ریسک‌پذیری نظام بانکی داشته است. در این میان متغیرهای فرهنگی از وضعیتی مناسب برخوردار است؛ اما وجود شرایط نامناسب اقتصادی، سیاسی و ارزش‌های حاکم بر جامعه بر گرایش به کارآفرینی تأثیر منفی بر جای گذاشته است. پیشنهاد می‌شود سیاست‌گذاران و مدیران عالی نظام بانکی کشور تدابیر لازم را برای بهبود شرایط مذکور در نظر بگیرند.

کلیدواژه‌ها