طراحی و توسعه الگوی ارزیابی و رتبه بندی موسسات مالی و بانکی با کمک رویکرد ترکیبی مدل های تصمیم گیری چندمعیاره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دکترای مدیریت تحقیق در عملیات، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت تحقیق در عملیات، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران،

چکیده

رتبه بندی، یک نوع معیار در تشخیص صلاحیت و نوعی مقیاس‌گذاری جهت تضمین کیفیت و کمیت شرکت ها و موسسات برتر در ارائه خدمات می باشد و لذا همواره از دغدغه های مهم هر شرکت و سازمان محسوب میشود. ضمن آنکه فرآیند جهانی شدن و به تبع آن تشدید رقابت موسسات مالی و اقتصادی در بازار های محلی و جهانی، لزوم تقویت و اصلاحات سیستمی را در ارزیابی و تحلیل عملکرد موسسات و بنگاه های مالی و سرمایه ای افزایش داده است. از جمله مشکلات اساسی ارزیابی و رتبه بندی رایج موسسات مالی و شرکت‌ها، عدم جامعیت آنها بوده و عموما بر یک شاخص خاص تاکید و ارزیابی نهائی بر مبنای همان شاخص انجام می‌شود. مقاله حاضر ضمن بررسی مقایسه‌ای مهمترین روش های رایج در رتبه بندی شرکت‌ها و موسسات در سطح ایران و جهان (مانند: مدل فورچون و نشریه بنکر در سطح جهان و مدل IMI100 در سطح ایران) تلاش دارد با کمک تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره، الگویی علمی و منطقی برای ارزیابی جامع و چند بعدی عملکرد موسسات مالی و بانکی ارائه نماید. در این مسیر برای تعیین اوزان معیارها از روش آنتروپی بهره جسته و برای ارزیابی و رتبه بندی نهائی گزینه ها از روش پرامیتی استفاده می‌نماید. در نهایت نیز بانک های ایرانی حاضر در رتبه بندی نشریه بنکر بر مبنای الگوی پیشنهادی ارزیابی و رتبه بندی شده و ضمن مقایسه و تحلیل نتایج، بر جامعیت و مطلوبیت الگوی پیشنهادی تاکید شده است.

کلیدواژه‌ها