مدل سازی تسهیم دانش در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد نظریه بازی ها(مطالعه موردی بانک شهر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

3 دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

4 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

یکی از مهمترین اجزای مدیریت دانش، تسهیم دانش بوده که زمان و هزینه‌ی تصمیم‌گیری را با در اختیار قرار دادن اطلاعات و دانش مناسب در زمان مناسب به فرد مناسب، کاهش می‌دهد. این مقاله به بررسی تسهیم دانش به عنوان یکی از مراحل مهم در چرخه مدیریت دانش با استفاده از تئوری بازی‌ها در صنعت بانکداری پرداخته است. تجزیه و تحلیل در این مسئله براساس مدل گراف و به کمک نرم‌افزار GMCR II صورت گرفته است. این مدل شامل سه بازیکن اصلی)بانک مرکزی، بانک شهر و مشتریان بانک شهر) می‌باشد و هر بازیکن می‌تواند هیچ مقداری از دانش یا بخشی از دانش و یا تمام دانش خود را تسهیم کند. از بین 512 ترکیب، 27 حالت شدنی مورد تحلیل قرر گرفته است. نتایج مطالعه نشان داد، بانک مرکزی در تمام شرایط از یک استراتژی بهینه استفاده کرده و بهترین استراتژی آن تسهیم کامل دانش است. همچنین بهترین استراتژی بانک شهر تسهیم بخشی از دانش و بهترین استراتژی مشتریان عدم تسهیم دانش می‌باشد. در نهایت تحلیل حساسیت مدل که بیانگر قدرت پیش‌بینی و صحت مدل می‌باشد، بر اساس سنجش میزان تسهیم دانش در حالت تسهیم ناقص توسط هر یک از 3 بازیکن و با استفاده از تئوری اعداد خاکستری انجام پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها