شناسایی و اولویت بندی مولفه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانکداری نوین آینده در بانک انصار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

چکیده

فناوری اطلاعات و ارتباطات تحول قابل توجهی در صنعت بانکداری ایجاد کرده و مسیرهای توسعه نوینی را برای آینده بانک ها ایجاد کرده است. هدف از انجام این مطالعه شناسایی و اولویت بندی مولفه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکداری نوین در آینده برای بانک انصار می‌باشد. بدین منظور، مولفه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات بانکداری نوین با مطالعه بیش از 50 منبع شامل گزارش های موسسات معتبر بین المللی، مقالات، کتاب ها، تجربیات بانک‌های پیشرو و مصاحبه ‌با خبرگان با استفاده از روش فراترکیب استخراج شدند. در مجموع 15 مولفه شناسایی شد که با روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت‌بندی شدند. نتایج نهایی نشان داد که از نگاه مدیران بانک انصار «زیست‌سنجی» با وزن 0.106 در رتبه اول و مولفه‌های « داده‌کاوی و داده‌های کلان» و « NFC» به ترتیب با اوزان 0.099 و 0.093 در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند. مولفه «رایانش ابری» با وزن 0.028 در جایگاه اخر قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها