بررسی تاثیر استراتژی‌های اتخاذ شده از سوی گروه بانک‌ها بر سهم بازار آن‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

امروزه صنعتبانکداریدر ایران، نسبتبهگذشته با ورود انواع موسسات اعتباری و افزایش آن‌ها رقابتی­تر شده و بانک­ها ناچار به اتخاذ راهبردهای مختلف برای حفظ سهم بازار و افزایش آن هستند، در غیر این صورت بهمرور و با سرعتسهمخودرادر بازار خدمات بانکی اعم از جذبمنابع، اعطای تسهیلات و درنتیجهسودازدستخواهندداد. در این تحقیق، عملکرد و رقابت سه گروه از بانک‌ها (دولتی، خصوصی و تازه خصوصی شده) با نظر به رفتار استراتژیک آن‌ها در صنعت بانکداری کشور مورد بررسی قرار گرفته و سعی شده است تا با استفاده از مدل‌های اقتصاد سنجی، که مبتنی بر داده‌های پانل در دوره‌ی زمانی 1385-1392 است، اثر اتخاذ هر استراتژی و میزان اثرگذاری آن بر سهم بازار بانک‌ها نشان داده شود. نتایج نشان می‌دهد، با توجه به شرایط حاکم بر صنعت بانکداری کشور اتخاذ استراتژی اعطای تسهیلات بیشتر توسط گروه بانک‌های دولتی، استراتژی تبلیغات توسط گروه بانک‌های شبه خصوصی و استراتژی ارتقاء بانکداری الکترونیک توسط گروه بانک‌های خصوصی سهم بازار بیشتری را برای هر گروه بانکی رقم می‌زند.

کلیدواژه‌ها