تاثیر فناوری اطلاعات و اتباطات بر کارایی نظام بانکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هدفازاینپژوهشتحلیلاثرفناوریاطلاعاتبرکاراییصنعتبانکداریکشور،بهتفکیکبانک­هایخصوصی  ودولتیمیباشد. کاراییبانک­هایموردبررسیبارویکرد تولیدیوازروشمرزتصادفیموردبررسیقرارگرفت.ازیافته­هایتحقیقپیداست کهپراکسیفناوریاطلاعاتبرکاراییبانک­هاتأثیرمثبتومعناداریدارد؛به­طوریکهتاثیر فناوریاطلاعات  و اٰرتباطات  بر روی کارایی بانک­های دولتی با ضریب  معنی­دار 3.76 مورد تایید واقع شده است و برای بانک­های خصوصی نیز این پراکسی با ضریب 0.3 تاثیر مثبت و معنی دارش برکارایی­برآورد شده است.
       نتایج تحقیق نشان داد که بانک
­های مورد­بررسی در طول دوره تحقیق بر کارایی خود افزوده­اند به­عبارت دیگر در طول این دوره کارایی بانک­های مورد­ بررسی روندی صعودی داشته است؛ به­طوری ­که میانگین کارایی بانک­های خصوصی در سال 1389، 65.658 درصد بوده و در سال 1393 به 85.652 درصد افزایش پیداکرده است؛همچنین میانگین کارایی بانکهای دولتی در سال1389، به 75.628 درصد بوده در حالی که در سال 1393 به 90.498 درصد افزایش پیداکرده است. با توجه به نتایج می­توان گفت که در طول دوره تحقیق میانگین کارایی بانکهای خصوصی 75.73و میانگین کارایی بانکهای دولتی83.974درصد می­باشد ؛بر اساس یافته­های پژوهش می­توان بیان داشت  که کارایی بانک­های دولتی در حالت کلی به­مراتب بالاتر از کارایی بانک­های خصوصی است نتایج پژوهش نشان می­دهد که در مجموع روند رشد کارایی در بین بانک­های خصوصی از شتاب بیشتر نسبت  به بانک­های دولتی برخوردار  بوده است.

کلیدواژه‌ها