مطالعه اثر افشای اختیاری بر نقد شوندگی سهام (مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

2 عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند، پرند، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

چکیده

افشاء اطلاعات مالی، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و سبب نقدینگی بیشتر سهام می‌گردد. علی‌رغم تحقیقات انجام‌شده در کشورهای توسعه‌یافته، به ارتباط بین افشاء اطلاعات و نقدینگی سهام در بازارهای نوظهور ایران پرداخته نشده است. بر اساس تئوری نمایندگی، مدیران به‌عنوان نمایندگان سهامداران ممکن است به‌گونه‌ای عمل نمایند یا تصمیم‌هایی را اتخاذ کنند که لزوماً در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران نباشد. مطابق این تئوری، باید سازوکارهای کنترلی یا نظارتی کافی برای محافظت از سهامداران در مقابل تضاد منافع ایجاد شود. هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر افشای اختیاری بر نقد شوندگی سهام و همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر این پارامترها و درنهایت چگونگی تأثیر این پارامترها بر یکدیگر است. بر همین اساس فرضیه‌های تحقیق تدوین گردید. به‌منظور بررسی دقیق تأثیر هر یک از عوامل بر متغیر وابسته، هر یک از این مؤلفه‌ها در فرضیه‌ای مستقل به شرح زیر در نظر گرفته‌شده و مورد آزمون قرار گرفت: فرضیه تحقیق شامل افشای اختیاری بر نقد شوندگی سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات، مدل رگرسیون فرضیه تحقیق معنی‌دار می‌باشد و مقدار این آماره نشان‌دهنده خودهمبستگی بین اجزای اخلال مدل اولیه می‌باشد. مقدار ضریب تعیین تعدیل‌شده مدل، حاکی از آن است که متغیرهای برآوردی مدل، از توان توضیح دهندگی (62 درصد)، برای توضیح متغیر وابسته برخوردارند. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده افشای اختیاری بر نقد شوندگی سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر منفی و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها