ارزیابی عملکرد شعب بانک مسکن براساس مدل تعالی سازمانی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور. همدان. نهاوند

چکیده

مدل های تعالی، روش مناسبی برای ارزیابی عملکرد سازمان ها می باشند. با بکارگیری این مدل ها، سازمان
می تواند عملکرد خود را با سایر رقبا در سطح ملی و بین المللی مقایسه کند. هدف پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد شعب بانک مسکن شهرستان کرمانشاه بر اساس مدل تعالی سازمانی و حوزه های نه گانه مندرج در دو گروه نتایج و توانمندسازها می باشد. از نظر روش، پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری، کارمندان و روسای شعبات بانک مسکن شهرستان کرمانشاه در سال 1396 می باشد . برای جمع آوری اطلاعات نیز از پرسش نامه استفاده شده است. این پرسش نامه 36 سوال بسته و هم وزن دارد. فرضیه‌ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای آزمون شد که نتایج بیانگر این واقعیت است که تعالی سازمانی بانک مسکن در تمامی معیارهای مدل EFQM شامل معیار رهبری، خظ مشی و استراتژی، به مدیریت کارکنان، مشارکت منابع، فرایندها، نتایج مشتریان، نتایج کارکنان، نتایج جامعه و نتایج کلیدی عملکرد در سطح 50% و خوبی قرار دارند، ولی به وضعیت کاملاً مطلوبی نرسیده است، لذا پرداختن به زمینه های بهبود و تلاش در جهت مرتفع ساختن آنها می تواند سبب ارتقای تعالی بانک گردد. در همین راستا به مدیران ارشد بانک پیشنهاد می شود با توجه به کارآمد بودن این مدل با بررسی مفاهیم و زیرمعیارهای آن سعی در جهت در بهبود هریک از معیارها EFQM نمایند. پس از برنامه ریزی و اجرای آنها، بررسی و بازبینی مجدد، کلید اصلی برای موفقیت خواهد بود.

کلیدواژه‌ها