نقش نظام بانکی در تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده

حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، یکی از اولویت‌های اساسی در برنامه‌های توسعه اقتصادی اکثر کشورهای دنیاست، زیرا این نوع بنگاه‌ها در ایجاد اشتغال و رقابت‌پذیری کارا هستند. با این وجود، یکی از مهم‌ترین تنگناهای توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط، محدودیت تأمین مالی فعالیت‌ها به صورت سرمایه ثابت و سرمایه در گردش است که ساماندهی آن مستلزم تعامل مناسب بخش خصوصی و سیاست‌گذاران دولتی برای تدوین بسته‌های حمایتی مالی است. در این میان، بانک به عنوان فعال‌ترین بخش نظام مالی در کشورهای در حال توسعه، نقش مؤثری را در ارائه خدمات برای تأمین مالی به این واحدها بر عهده دارد. در این پژوهش سعی ‌شده است تا اثر عرضه تسهیلات بانکی در تأمین مالی 20 بنگاه کوچک و متوسط (SMEs) منتخب و فعال در اقتصاد ایران از طریق طراحی الگوی اقتصادسنجی سرمایه‌گذاری و برآورد آن به روش داده‌های تابلویی طی دوره‌ زمانی 2014-2005 ارزیابی شود. براساس نتایج به دست آمده، تسهیلات بانکی اثر مثبت و معناداری بر تأمین مالی سرمایه‌گذاری SMEs دارد. بنابراین، چنین بنگاه‌هایی می‌توانند به تسهیلات بانکی به عنوان یک عامل مهم برای تأمین مالی توجه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها