توسعه مالی در سیستم بانکی غیرربوی و اثر آن بر رشد بخش‌های اقتصادی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده
مطالعات بسیاری درباره‌ی ارتباط بین توسعه‌ی مالی و رشد اقتصادی انجام گرفته شده است و نتایج نشان می‌دهد که توسعه‌ی مالی، نقش بسزایی در رشد و توسعه اقتصادی دارد. نتایج بررسی‌ها و تحقیقات نشان می‌دهد که تفاوت در ساختار مالی کشورها، بیانگر تفاوت در رشد اقتصادی آن‌ها نیست، بلکه موضوعی که قابل اهمیت است، کیفیت ارائه خدمات مالی و سطح فعالیت واسطه‌گری‌های مالی در اقتصاد است. این مقاله ضمن مروری بر ادبیات موضوع، چگونگی و فرآیند اثرگذاری توسعه‌ی ‌مالی در سیستم بانکی غیرربوی بر رشد بخش‌های اقتصادی را بررسی کرده است. بر این اساس، با استفاده از داده‌های مقطعی بانک‌های دولتی و خصوصی در دوره‌ی زمانی 1394-1363، مدل رگرسیونی رشد بخش‌های اقتصادی کشور در محیط داده‌های تابلویی برآورد شده است. نتایج حاکی از اثر بخشی توسعه مالی در سیستم بانکی غیرربوی بر رشد ارزش افزوده‌ی بخش‌های اقتصادی بوده است.
کلید واژه: سیستم بانکی غیرربوی، توسعه‌ی مالی، رشد، بخش‌های اقتصادی.

کلیدواژه‌ها