بررسی رابطه جو سازمانی با سلامت سازمانی در بانک انصار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس مسئول پیشگیری از تخلفات، بانک انصار

2 گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین جو سازمانی و سلامت سازمانی در بین کارکنان شعب بانک انصار در سال 1395 می باشد. روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده و از حیث هدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کارکنان(صف) شعب بانک انصار به تعداد 3896 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این مطالعه تصادفی طبقه ای بوده که از طریق جدول نمونه گیری مورگان به تعداد 384 نفر محاسبه شده است. روش پژوهش از نوع پیمایشی بوده و برای بررسی سوالات ویژه پژوهش، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جهت سنجش سلامت سازمانی از پرسشنامه محقق ساخته حاوی 47 گویه در 14 مولفه استفاده شده و همچنین برای سنجش جو سازمانی از پرسشنامه لیل ساسمن و دیپ(1989) که شامل 20 گویه و پنج مولفه می باشد، استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین جو سازمانی و ابعاد آن با سلامت سازمانی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین جو سازمانی 68% و از بین ابعاد آن سه بعد"وضوح اهداف سازمانی"، "رضایت از پاداش" و "رضایت و توافق رویه ها" با هم حدود 74% از واریانس سلامت سازمانی را تبیین می کنند. از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که بانک انصار با ایجاد جوی مناسب در سازمان می تواند در جهت ایجاد و بهبود سلامت سازمانی گام بردارد. به ویژه، با ترسیم اهداف مورد قبول و واضح برای کارکنان، اتخاذ سیاست های سازمانی که موجب رضایت کارکنان از روش های انجام کارها در سازمان شود و همچنین تدوین سیستم عدالت گونه در پرداخت حقوق و پاداش، می تواند در این زمینه موثرتر باشد.

کلیدواژه‌ها