مقایسه تکنیک های داده کاوی در پیش بینی بحران مالی (مطالعه موردی: شرک تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

بدترشدن وضعیت سودآوری شرکت‌ها نه ‌تنها تهدید منافع برای  شرکت و کارکنانش بدنبال دارد بلکه سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها را نیز با زیان‌های مالی مهم مواجه می‌سازد.هدفاینمطالعه،مقایسه میزان توانائی(دقت)تکنینک‌های داده کاوی درپیشبینیبحران  مالیجهتبالابردنتوانتصمیم‌گیریاستفادهکنندگانصورتهایمالیدرپیشبینیبحران  مالی شرکتهای پذیرفته شده دربورساوراقبهادارتهران می‌باشد.در این مطالعه از نسبتهایمالیبهعنوانمتغیرهایمستقلواز بحران  مالی و عدم بحران  مالی شرکت‌ها بهعنوانمتغیرهایوابستهاستفادهشد.شرکت‌های مورد مطالعه در این پژوهشبرمبنایماده141قانونتجارت و زیان خالص، از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و به دو گروه، تقسیم بندی شدند.گروه اول شامل 35 شرکت بدون بحران  مالی و گروه دوم  شامل 35 شرکت که بحران  مالی داشتند.پس از جمع‌آوری اطلاعات از طریق بررسی صورتهایمالیشرکتهای منتخبطیسالهای 1387 تا 1391و محاسبه نسبت‌های مالی ،تکنیک‌های مختلف داده‌کاوی مثل شبکه عصبی، رگرسیون لجستیک،تحلی ممیزی و درخت تصمیم (QUEST,CHAID,C5,CART)برای سه دوره متوالیT ، T-1وT-2  اجرا شد. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که تکنیک درخت تصمیم  CHAID در پیش‌بینی بحران  مالی و عدم بحران  مالی شرکت‌های بورسی در ایران با میانگین7/96%  دقت، کاراترین می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها