رابطه‌ی میان تقاضای پول و توزیع درآمد در اقتصاد ایران با استفاده از تحلیل موجک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی تاثیر توزیع درآمد بر تقاضای پول در نظریات برخی از اقتصاد‌دانان در کنار سایر عوامل همچون درآمد و نرخ بهره مورد توجه بوده است. این موضوع با توجه به رویکرد غالب اقتصاد ایران به بحث توزیع متعادل‌تر درآمدها می‌تواند دارای اهمیت باشد. اگر چه مطالعاتی به منظور تعیین نوع و میزان ارتباط این دو متغیر با استفاده از متدهای مختلف طی سالهای گذشته صورت گرفته است، اما در این مطالعه با بهره‌گیری از روش تحلیل موجک ارتباط این دو متغیر طی سالهای 1392-1352 مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین ترتیب تفاوت در ابزار تجزیه و تحلیل، این تحقیق را از سایر مطالعات متمایز می‌سازد. نتایج نشان می‌دهد که دو متغیرتقاضای پول و توزیع درآمد در سطح اصلی با یکدیگرارتباط ندارند، اما در سطح تجزیه شده دوم وسوم به یکدیگر وابسته می‌باشند.

کلیدواژه‌ها