پیش بینی سود هر سهم با استفاده از رویکرد ماشین بردار پشتیبان فازی، مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

اطلاعات مربوط به سود هر سهم و سود پیش‌بینی شده هر سهم معیارهایی هستند که از نظر بسیاری از استفاده‌کنندگان با اهمیت تلقی می‌شوند. از طرفی شرکت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاران سعی می‌کنند سود هر سهم را با بیشترین دقت پیش‌بینی نمایند. امروزه با وجود روش‌های متعدد پیش‌بینی، پیش‌بینی دقیق در حوزه مالی کار چندان ساده‌ای نیست و اکثر محققان درصدد تعیین بهترین روش برای پیش‌بینی هستند.  بنابراین، هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت بهبود پیش‌بینی سود هر سهم شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش‌های داده‌کاوی می‌باشد. برای این منظور ابتدا عوامل مؤثر بر سود هر سهم سال آتی از پژوهش‌های داخلی و خارجی استخراج گردید، سپس با استفاده از اطلاعات مالی شرکت‌های نمونه در بازه زمانی سال‌های 1385 تا 1392 و به‌کارگیری روش‌ ماشین بردار پشتیبان فازی، مدلی‌ جهت پیش‌بینی سود هر سهم طراحی گردید. نتایج نشان داد که این مدل قادر به پیش‌بینی سود هر سهم شرکت‌های نمونه با خطای قابل قبول 2% می‌باشد. همچنین طبق نتایج بدست آمده از این مدل، متغیر سود هر سهم سال جاری با ضریب تاثیر 29%، موثرترین متغیر در پیش‌بینی می‌باشد. در پایان دقت این مدل با دو روش ماشین بردار پشتیبان و شبکه‌های عصبی مصنوعی مقایسه گردید. نتایج حاکی از توانمندی بالاتر مدل ماشین بردار پشتیبان فازی در پیش بینی سود هر سهم نسبت به دو روش دیگر می باشد.
 

کلیدواژه‌ها