بهینه سازی سبد تسهیلات اعطایی موسسات مالی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی بانک تجارت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

بانک‌ها از نهادهای فعال در بازار پول به شمار می‌روند و از مهمترین خدمات بانکی اعطای تسهیلات است. از جاییکه فرآیند تامین وجوه برای اعطای تسهیلات، برای بانک هزینه تامین مالی را به همراه دارد، بنابراین شرایط اعطای وام بایستی هم برای بانک و هم برای سپرده گذاران، مقرون به صرفه باشد.  در این میان، بانک ها بایست با در نظر گرفتن ریسک اعتباری مشتریان به تقاضاهای آنها مبنی بر أخذ تسهیلات جامه عمل بپوشانند. چرا که تا بحال مسائل و مشکلات مدیریت پرتفولیوی وام، مهمترین دلیل ورشکستگی یا زیان‌دهی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بوده است. هرگونه تصمیم گیری در رابطه با کیفیت جمع آوری و تزریق این منابع، آثاری بنیادی بر بخش های مختلف نظام اقتصادی خواهد داشت. در این تحقیق مدلی با استفاده از فنون تحقیق در عملیات و برنامه ریزی ریاضی  جهت تخصیص بهینه تسهیلات اعطایی بانک‌ها تهیه گردیده است. این مدل با استفاده از الگوریتم ژنتیک در نرم افزار متلب بهترین سبد تسهیلات بانک تجارت را که سود را حداکثر می کند تعیین می نماید. این پژوهش می تواند جهت توسعه این فناوری در ایران مورد استفاده قرار گیرد و بهترین تسهیلات ممکن را برای بانک تعیین نماید.

کلیدواژه‌ها