بر اساس نویسندگان

ا

ب

پ

ح

ز

س

  • سراجی، رضا [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی – بازاریابی دانشگاه تهران
  • سلطانی، مرتضی [1] معاون و عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران- پردیس فارابی
  • سیف، سمیرا [1] حسابداری، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور. همدان. نهاوند

ش

ص

ط

ع

غ

ق

ک

م

ن

و

ه

  • هادی نژاد، فرهاد [1] دکترای مدیریت تحقیق در عملیات، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران، ایران

ی