درباره نشریه

فصلنامه توسعه مدیریت پوای و بانکی با هدف ترویج و توسعه دانش بانکی به منظور کمک به رفع مشکلات و تنگناهای شبکه بانکی  توسط مرکز مطالعات و نوآوری بانک انصار اقدام با انتشار یافته های علمی پژوهشگران در حوزه های پولی و مالی مینماید.

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این فصلنامه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. با این وجود، فصلنامه هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی بانک انصار پشتیبانی مالی می شود.

همچنین به منظور ترویج فرهنگ پژوهش ،مقالات پذیرفته شده متناسب با سطح کیفی آنها مورد حمایت مالی قرار خواهد گرفت.