اهداف و چشم انداز

هدف اساسی این فصلنامه فراهم آوردن زیرساختهای لازم برای پژوهشگران  جهت به اشتراک گذاشتن آخرین یافته های پژوهشی در حوزه اقتصادی و پولی میباشد تا بتوان راهکارهای عملی مبتنی بر تحقیقات و یافته های علمی به منظور بهبود نظام پولی و بانکی کشور ارائه کرد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این فصلنامه ارسال نمایند. 

این فصلنامه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

 • توسعه دانش مدیریت در نظام اقتصادی، مالی ، پولی و بانکی
 • داده کاوی و مدیریت دانش در نظام اقتصادی، مالی ، پولی و بانکی
 • آینده پژوهی در نظام اقتصادی، مالی ، پولی و بانکی
 • معماری سازمانی در نظام اقتصادی، مالی ، پولی و بانکی
 • مدیریت راهبردی در نظام اقتصادی، مالی ، پولی و بانکی
 • ارزیابی عملکرد در نظام اقتصادی، مالی ، پولی و بانکی
 • مدیریت منابع و توسعه سرمایه انسانی در نظام اقتصادی، مالی ، پولی و بانکی
 • مدیریت تحول در نظام اقتصادی، مالی ، پولی و بانکی
 • فناوری اطلاعات و نقش آن در توسعه نظام اقتصادی ، مالی ، پولی و بانکی
 • اقتصاد مقاومتی و نقش آن در نظام اقتصادی، مالی ، پولی و بانکی
 • تجارت الکترونیک و هوشمندی تجاری در نظام اقتصادی، مالی ، پولی و بانکی
 • روش های نوین بازاریابی بانکی
 • حاکمیت شرکتی و مسئولیت پذیری اجتماعی در نظام اقتصادی، مالی ، پولی و بانکی
 • بانکداری نوین ، شرکتی و اختصاصی
 • یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده در نظام اقتصادی، مالی ، پولی و بانکی
 • تحلیل و شبیه سازی سیستم های اقتصادی، مالی و پولی
 • مدیریت بازار پول ، سرمایه، بورس و بیمه