راهنمای نویسندگان

تدوین و ارسال مقاله‌های علمی- پژوهشی

  1. مقاله باید حاصل دستاورد پژوهشی نگارنده و برخوردار از روش‌شناختی، نوآوری و سامان‌یافته در بیان موضوع پژوهش باشد و به نشریات دیگر ارسال نشده باشد؛ از این رو لازم است همۀ نویسندگان مقالات، نامۀ درخواست چاپ مقاله را امضا کنند.

  2. پذیرش اولیۀ مقالات منوط به رعایت شیوۀ تدوین و ارسال مقاله‌های پژوهشی نشریه و پذیرش نهایی پس از سیر مراحل داوری، کسب امتیازات لازم، اخذ تأییدیۀ همکاران علمی نشریه  و در پایان، جمع‌بندی هیئت تحریریۀ فصلنامۀ توسعۀ مدیریت پولی و بانکی است.

  3. محورها و موضوعات فصلنامه را از اینجا دانلود کنید و مطمئن شوید مقاله شما مرتبط با یکی از موضوعات و محورهای میباشد.

  4. فرمت فایل مشخصات نویسندگان را از اینجا دانلود کنید

  5. فرمت فایل اصلی مقاله را از اینجا دانلود کنید و مقاله را دقیقا بر اساس راهنمای تدوین گفته شده در همین فرمت تنظیم و ارسال کنید.

نشریۀ مدیریت پولی و بانکی هیچ‌گونه تعهدی در قبال پذیرش و یا رد مقاله بر عهده نخواهد داشت، مسئولیت‌های دیدگاه‌های علمی و ارجاعات مندرج در مقاله بر عهدۀ نویسنده یا نویسندگان آن خواهد بود. با وجود این، مدیریت نشریه در ویرایش مندرجات مقاله آزاد است.