اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

آیت اله ابراهیمی

مدیریت سیستم ها عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

www.ansarbank.com
a.ebrahimiansarbak.com

سردبیر

دکتر علی محمد احمدوند

مدیریت سیستم ها استاد ، گروه مهندسی صنایع دانشگاه جامع امام حسین(ع)

www.eyc.ac.ir
am.ahmadvandeyc.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد بازرگانی

مدیریت استادیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

bazarganieyc.ac.ir

دکتر مهدی بشیری

مهندسی صنایع دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه شاهد

www.shahed.ac.ir
shahedyahoo.com

دکتر فتح اله تاری

مدیریت دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

www.atu.ac.ir/
tarifathyahoo.com

دکتر مهدی تقوی

اقتصاد عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

atu.ac.ir
atuyahoo.com

دکتر علی حسن زاده

اقتصاد دانشیار پژوهشکده پولی و مالی

atu.ac.ir
ali_hasanzadeh195yahoo.com

جانشین سردبیر

جلیل صفری

مدیریت سیستم ها اداره تحقیق و توسعه بانک انصار

j.safariansarbank.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر سید کمیل طیبی

اقتصاد استاد ، دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir
komail38yahoo.com

دکتر حمید رضا فرتوک زاده

مدیریت عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

www.mut.ac.ir
mutyahoo.com

دکتر احمد مجتهد

اقتصاد استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

atu.ac.ir
s_semsarsb24.com

دکتر اله مراد سیف

اقتصاد دانشیار دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

www.ihu.ac.ir
dr_a_seifyahoo.com

دکتر علیرضا نادری خورشیدی

مدیریت دانشیار ، دانشکده مدیریت و برنامه ریزی دانشگاه جامع امام حسین(ع)

naderiihu.ac.ir

دکتر فرهاد نیلی

اقتصاد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

f.nilicbi.ir

دبیر اجرایی

ایمان غریب

مدیریت صنعتی مربی

imangharibyahoo.com