فرایند پذیرش مقالات

  1. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده، ابتدا مقاله از نظر رعایت راهنمای تدوین توسط کارشناسان نشریه بررسی خواهد شد. (لطفا جهت تسریع در فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال کنید).
  2. در صورت تأیید مقاله در مرحله اول، مقاله از دو نظر توسط سردبیر و کمیته علمی مورد ارزیابی اولیه قرار خواهد گرفت:
  • مرتبط بودن موضوع با اهداف و چشم­انداز مجله (لطفاً پیش از ارسال مقاله بخش اهداف و چشم­انداز را به دقت مطالعه فرمایید.)
  • کیفیت محتوا (مقالات باید علمی-پژوهشی بوده و حاصل کار پژوهشی نویسندگان باشد.) 
  1. پس از پذیرش در مرحله دوم، مقاله به دو داور ارسال خواهد شد. فرآیند داوری مقالات بدین شرح است:
  2. اگر دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.
  3. اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله رد خواهد شد.
  4. اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد مقاله برای بازنگری به نویسنده ارجاع خواهد شد.
  5. اگر نظر یک داور بازنگری جزئی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس مورد 1 و 2 تصمیم گرفته خواهد شد.
  6. پس از اینکه نویسنده مقاله را بر اساس نظر داوران اصلاح و ارسال کرد، مقاله به یکی از داوران برای ارزیابی تطبیقی داده خواهد شد.