نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار تحریم‌های بین‌المللی بر فعالیت‌های بین‌المللی شبکة بانکی کشور تحریم‌های بانکی، آثار آن بر فعالیت‌های بین‌المللی نظام بانکی ایران و گزینه‌های پیش‌ رو [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-29]
 • آگاهی از برند بررسی تأثیر آگاهی از برند، تصویر ذهنی برند و کیفیت ادراک شدة خدمات برند بر ارزش ویژة برند در صنعت بانکداری ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]
 • آمادگی مشتری الگوی ترغیب مشتریان بانک‌ها به استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-17]
 • آیندهسازی تبیین نقش چابکی سرمایه انسانی در توسعه چابکی استراتژیک (مورد مطالعه: بانک انصار) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 1-24]

ا

 • ابزارهای مالی تأثیر ویژگی مشتریان بر احتمال رخداد هجوم بانکی در ایران [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 11-29]
 • ابعاد سازمان یادگیرنده بررسی تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در یک بانک تجاری (مطالعه موردی: بانک انصار استان خراسان رضوی) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 119-133]
 • ارزش ادراک شده ارزیابی و اندازه گیری ارزش ادراک شده و عملکرد مشتری در بین مشتریان بانک انصار شهرستان پل‌دختر [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 109-135]
 • ارزشگذاری مالی بهکارگیری سیستم شبکه عصبی برای ارزشگذاری مالی طرحهای تحقیقاتی در بانک انصار [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 73-98]
 • ارزش مالی طرحهای تحقیقاتی بهکارگیری سیستم شبکه عصبی برای ارزشگذاری مالی طرحهای تحقیقاتی در بانک انصار [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 73-98]
 • ارزش مشتری الگوی ترغیب مشتریان بانک‌ها به استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-17]
 • ارزش ویژة برند بررسی تأثیر آگاهی از برند، تصویر ذهنی برند و کیفیت ادراک شدة خدمات برند بر ارزش ویژة برند در صنعت بانکداری ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]
 • ارزش ویژه برند بررسی تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری (مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر تهران) [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 53-83]
 • ارزیابی ارزیابی و اندازه گیری ارزش ادراک شده و عملکرد مشتری در بین مشتریان بانک انصار شهرستان پل‌دختر [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 109-135]
 • ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد شعب بانک مسکن براساس مدل تعالی سازمانی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 101-113]
 • ارزیابی عملکرد بازاریابی اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد بازاریابی با استفاده از روش دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 135-165]
 • ارزیابی عملکرد بانک رتبه‌بندی و ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان یزد، با استفاده از آنتروپی شانون و تحلیل رابطة خاکستری [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 31-52]
 • ارزیابی عملکردبانکها ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی بانکهای منتخب ایران بااستفاده از شاخصهای سیستم رتبه بندی CAMEL و روش تصمیم گیری چندمعیاره SAW [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 84-110]
 • ارزیابی موسسات مالی و بانکی طراحی و توسعه الگوی ارزیابی و رتبه بندی موسسات مالی و بانکی با کمک رویکرد ترکیبی مدل های تصمیم گیری چندمعیاره [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 11-35]
 • استان اصفهان نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی: منتخبی از صنایع کوچک و متوسط استان اصفهان [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-27]
 • استراتژی بانک‌ها بررسی تاثیر استراتژی‌های اتخاذ شده از سوی گروه بانک‌ها بر سهم بازار آن‌ها [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 61-79]
 • استراتژی سریع تبیین نقش چابکی سرمایه انسانی در توسعه چابکی استراتژیک (مورد مطالعه: بانک انصار) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 1-24]
 • اعتماد نقش مدل پذیرش فناوری، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مؤلفه اعتماد در پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: مشتریان بانک ملّی شهر سیرجان) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 111-127]
 • اعداد خاکستری مدل سازی تسهیم دانش در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد نظریه بازی ها(مطالعه موردی بانک شهر) [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 83-111]
 • اقتصاد ایران نقش نظام بانکی در تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 79-99]
 • الگوی E-S-QUAL شناسایی و اهمیت‌سنجی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات همراه‌بانک با استفاده از تکنیک FUZZY ANP (نمونه‌پژوهی شعب بانک انصار گرگان) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-27]
 • الگوی SVECM ارزیابی کارایی و اثربخشی کانال‌های وام‌دهی و سرمایة بانکی در سازوکار انتقال پولی ایران با استفاده از الگوی SVECM [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-29]
 • انتخاب ویژگی مقایسه تکنیک های داده کاوی در پیش بینی بحران مالی (مطالعه موردی: شرک تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 33-53]
 • انتروپی رتبهبندی شرکت ها بر اساس شاخص های مالی ( کاربرد تکنیک TOPSIS با داده های بازه ای) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 99-118]
 • انتروپی شانون رتبه‌بندی و ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان یزد، با استفاده از آنتروپی شانون و تحلیل رابطة خاکستری [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 31-52]
 • انعطافپذیری تبیین نقش چابکی سرمایه انسانی در توسعه چابکی استراتژیک (مورد مطالعه: بانک انصار) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 1-24]
 • اهرم مالی بررسی پویایی اهرم مالی و ساختار سرمایه بهینه در سیستم بانکی ایران [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 29-50]
 • اهرم هدف بررسی پویایی اهرم مالی و ساختار سرمایه بهینه در سیستم بانکی ایران [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 29-50]
 • اهرم واقعی بررسی پویایی اهرم مالی و ساختار سرمایه بهینه در سیستم بانکی ایران [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 29-50]

ب

 • بازار سهام نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی: منتخبی از صنایع کوچک و متوسط استان اصفهان [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-27]
 • بازاریابی الکترونیکی بررسی تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری (مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر تهران) [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 53-83]
 • بازبینی در شرایط وام اثر پنهان‌سازی مطالبات معوق بر درآمدهای آتی بانک [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • بانک بررسی عوامل شکل دهنده تجربه مشتری و تاثیر آن بر رضایت مشتریان بانک انصار [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 51-77]
 • بانک‌ انصار ارزیابی و اندازه گیری ارزش ادراک شده و عملکرد مشتری در بین مشتریان بانک انصار شهرستان پل‌دختر [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 109-135]
 • بانک انصار بررسی عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی در بانک انصار [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-16]
 • بانک انصار تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی مشتریان بر دیدگاه مشتریان دربارة رفتار حرفه‌ای کارکنان در بانک انصار [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-25]
 • بانک انصار تبیین نقش چابکی سرمایه انسانی در توسعه چابکی استراتژیک (مورد مطالعه: بانک انصار) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 1-24]
 • بانک پارسیان بررسی تأثیر آگاهی از برند، تصویر ذهنی برند و کیفیت ادراک شدة خدمات برند بر ارزش ویژة برند در صنعت بانکداری ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]
 • بانکداری بررسی تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در یک بانک تجاری (مطالعه موردی: بانک انصار استان خراسان رضوی) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 119-133]
 • بانکداری تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بازار متشکل پولی کشور [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 10-30]
 • بانکداری آینده شناسایی و اولویت بندی مولفه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانکداری نوین آینده در بانک انصار [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 113-129]
 • بانکداری الکترونیک شناسایی و اهمیت‌سنجی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات همراه‌بانک با استفاده از تکنیک FUZZY ANP (نمونه‌پژوهی شعب بانک انصار گرگان) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-27]
 • بانکداری الکترونیک ارزیابی کارایی شاخص رضایت مشتری در بانکداری الکترونیکی بااستفاده ازمدل تحلیل پوششی دادههای فازی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 61-82]
 • بانک‌داری الکترونیکی تأثیر ابعاد وب سایت بانک اقتصاد نوین بر وفاداری به برند [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-24]
 • بانکداری اینترنتی الگوی ترغیب مشتریان بانک‌ها به استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-17]
 • بانکداری اینترنتی نقش مدل پذیرش فناوری، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مؤلفه اعتماد در پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: مشتریان بانک ملّی شهر سیرجان) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 111-127]
 • بانکداری اینترنتی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در بین گروه های مختلف مشتریان سیستم بانکی (مطالعه موردی: مدیریت شعب منطقه4 بانک ملت) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 31-51]
 • بانک مسکن ارزیابی عملکرد شعب بانک مسکن براساس مدل تعالی سازمانی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 101-113]
 • بانک ملت بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در بین گروه های مختلف مشتریان سیستم بانکی (مطالعه موردی: مدیریت شعب منطقه4 بانک ملت) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 31-51]
 • بانک‌های تجاری بررسی ارتباط بین ریسک نقدینگی معیار پوشش تقاضا و ریسک اعتباری بانکها [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • بانک‌های خصوصی تاثیر فناوری اطلاعات و اتباطات بر کارایی نظام بانکی [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 61-79]
 • بانک‌های دولتی تاثیر فناوری اطلاعات و اتباطات بر کارایی نظام بانکی [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 61-79]
 • بحران مالی مقایسه تکنیک های داده کاوی در پیش بینی بحران مالی (مطالعه موردی: شرک تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 33-53]
 • بخش‌های اقتصادی توسعه مالی در سیستم بانکی غیرربوی و اثر آن بر رشد بخش‌های اقتصادی کشور [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 17-32]
 • برآورد هزینه بهکارگیری سیستم شبکه عصبی برای ارزشگذاری مالی طرحهای تحقیقاتی در بانک انصار [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 73-98]
 • بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) نقش نظام بانکی در تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 79-99]
 • به روش‌های بانکداری نوین شناسایی و اولویت بندی مولفه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانکداری نوین آینده در بانک انصار [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 113-129]
 • بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی عملکرد مالی راهبردی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با به‌کارگیری فنون تصمیم‌گیری چندمعیاره در محیط فازی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-22]

پ

 • پذیرش بانکداری اینترنتی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در بین گروه های مختلف مشتریان سیستم بانکی (مطالعه موردی: مدیریت شعب منطقه4 بانک ملت) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 31-51]
 • پرتفوی تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه گذاران نهادی (مطالعه موردی بانک انصار) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 53-72]
 • پل‌دختر ارزیابی و اندازه گیری ارزش ادراک شده و عملکرد مشتری در بین مشتریان بانک انصار شهرستان پل‌دختر [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 109-135]
 • پنهان‌سازی مطالبات معوق اثر پنهان‌سازی مطالبات معوق بر درآمدهای آتی بانک [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • پیش‌بینی پیش بینی سود هر سهم با استفاده از رویکرد ماشین بردار پشتیبان فازی، مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • پیش‌بینی رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک با‌ استفاده از شبکه عصبی با اتصالات جانبی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-28]

ت

 • تأمین مالی نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی: منتخبی از صنایع کوچک و متوسط استان اصفهان [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-27]
 • تأمین مالی نقش نظام بانکی در تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 79-99]
 • تئوری رفتار برنامهریزی شده نقش مدل پذیرش فناوری، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مؤلفه اعتماد در پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: مشتریان بانک ملّی شهر سیرجان) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 111-127]
 • تابآوری تبیین نقش چابکی سرمایه انسانی در توسعه چابکی استراتژیک (مورد مطالعه: بانک انصار) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 1-24]
 • تاپسیس تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه گذاران نهادی (مطالعه موردی بانک انصار) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 53-72]
 • تاپسیس رتبهبندی شرکت ها بر اساس شاخص های مالی ( کاربرد تکنیک TOPSIS با داده های بازه ای) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 99-118]
 • تجهیز منابع بررسی عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی در بانک انصار [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-16]
 • تحریم‌های نظام بانکی تحریم‌های بانکی، آثار آن بر فعالیت‌های بین‌المللی نظام بانکی ایران و گزینه‌های پیش‌ رو [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-29]
 • تحلیل پوششی دادهها تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه گذاران نهادی (مطالعه موردی بانک انصار) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 53-72]
 • تحلیل رابطه خاکستری رتبه‌بندی و ارزیابی عملکرد شعب بانک کشاورزی استان یزد، با استفاده از آنتروپی شانون و تحلیل رابطة خاکستری [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 31-52]
 • تحلیل سلسله مراتبی شناسایی و اولویت بندی مولفه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانکداری نوین آینده در بانک انصار [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 113-129]
 • تحلیل سلسله مراتبی فازی اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد بازاریابی با استفاده از روش دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 135-165]
 • تحلیل مرزی تصادفی همگرایی بانکی در تجهیز و تخصیص منابع بانکی و اثر همگرایی بر کارایی بانک (منتخب کشورهای عضو D8 به استثنای نیجریه) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-23]
 • تحلیل موجک رابطه‌ی میان تقاضای پول و توزیع درآمد در اقتصاد ایران با استفاده از تحلیل موجک [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-23]
 • تحلیل نسبت مالی رتبهبندی شرکت ها بر اساس شاخص های مالی ( کاربرد تکنیک TOPSIS با داده های بازه ای) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 99-118]
 • تحول ضرورت تفکر راهبردی مدیران درتحول بانک انصار [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 129-149]
 • ترکیب بهینه – پرتفولیوی وام ـ ریسک‌ اعتباری ـ سرمایه ـ سبد تسهیلات بهینه سازی سبد تسهیلات اعطایی موسسات مالی با استفاده از برنامه ریزی ریاضی و الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی بانک تجارت) [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • تسهیلات اعطا شده تأثیر تورم بر عملکرد مدیریت بانکی در ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-23]
 • تسهیم دانش مدل سازی تسهیم دانش در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد نظریه بازی ها(مطالعه موردی بانک شهر) [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 83-111]
 • تصمیم گیری چندمعیاره ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی بانکهای منتخب ایران بااستفاده از شاخصهای سیستم رتبه بندی CAMEL و روش تصمیم گیری چندمعیاره SAW [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 84-110]
 • تصمیمگیری چندمعیاره تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه گذاران نهادی (مطالعه موردی بانک انصار) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 53-72]
 • تصویر ذهنی بررسی عوامل شکل دهنده تجربه مشتری و تاثیر آن بر رضایت مشتریان بانک انصار [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 51-77]
 • تصویر ذهنی برند بررسی تأثیر آگاهی از برند، تصویر ذهنی برند و کیفیت ادراک شدة خدمات برند بر ارزش ویژة برند در صنعت بانکداری ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]
 • تعداد باجه مدل ریاضی جایابی بهینه شعب و تعداد باجههای هر شعبه به طور همزمان در بانک انصار (ساختارسازی مکانیابی شعب بانک انصار) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 83-110]
 • تفکر راهبردی ضرورت تفکر راهبردی مدیران درتحول بانک انصار [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 129-149]
 • تقاضای پول رابطه‌ی میان تقاضای پول و توزیع درآمد در اقتصاد ایران با استفاده از تحلیل موجک [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-23]
 • تکنیک های داده کاوی مقایسه تکنیک های داده کاوی در پیش بینی بحران مالی (مطالعه موردی: شرک تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 33-53]
 • توانمندسازها ارزیابی عملکرد شعب بانک مسکن براساس مدل تعالی سازمانی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 101-113]
 • تورم تأثیر تورم بر عملکرد مدیریت بانکی در ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-23]
 • توزیع درآمد رابطه‌ی میان تقاضای پول و توزیع درآمد در اقتصاد ایران با استفاده از تحلیل موجک [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-23]
 • توسعه‌ی مالی توسعه مالی در سیستم بانکی غیرربوی و اثر آن بر رشد بخش‌های اقتصادی کشور [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 17-32]

ج

 • جذب منابع آسیب شناسی جذب منابع با استفاده از دیدگاه تامین رضایت مشتریان: مطالعه موردی شعب بانک انصار [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 119-147]
 • جو سازمانی بررسی رابطه جو سازمانی با سلامت سازمانی در بانک انصار [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 115-134]

چ

 • چابکی استراتژیک نقش واسطه ای سرمایه انسانی در رابطه بین چابکی یادگیری با چابکی استراتژیک [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 79-94]
 • چابکی یادگیری نقش واسطه ای سرمایه انسانی در رابطه بین چابکی یادگیری با چابکی استراتژیک [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 79-94]

ح

 • حداکثر پوشش مدل ریاضی جایابی بهینه شعب و تعداد باجههای هر شعبه به طور همزمان در بانک انصار (ساختارسازی مکانیابی شعب بانک انصار) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 83-110]

خ

 • خدمات بررسی عوامل شکل دهنده تجربه مشتری و تاثیر آن بر رضایت مشتریان بانک انصار [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 51-77]
 • خدمات الکترونیکی تأثیر ابعاد وب سایت بانک اقتصاد نوین بر وفاداری به برند [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-24]
 • خدمات بانکداری الکترونیک پیش‌بینی رویگردانی مشتری با استفاده از روش درخت تصمیم در صنعت بانکداری الکترونیک (مورد مطالعه: بانک انصار) [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 1-30]

د

 • داده بازه ای رتبهبندی شرکت ها بر اساس شاخص های مالی ( کاربرد تکنیک TOPSIS با داده های بازه ای) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 99-118]
 • داده کاوی پیش‌بینی رویگردانی مشتری با استفاده از روش درخت تصمیم در صنعت بانکداری الکترونیک (مورد مطالعه: بانک انصار) [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 1-30]
 • داده‌های تابلویی همگرایی بانکی در تجهیز و تخصیص منابع بانکی و اثر همگرایی بر کارایی بانک (منتخب کشورهای عضو D8 به استثنای نیجریه) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-23]
 • درآمد کل، هزینه، شوک مالی، شوک واقعی، مدل خودرگرسیون برداری با متغیرهای برونزا، آزمون تنش، طبقهبندی JEL: C22 مدلسازی تأثیر شوکهای تولید ناخالص داخلی و هزینههای دولت بر درآمد و هزینه بانک (مطالعه موردی یکی از بانکهای کشور) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 35-60]
 • درخت تصمیم پیش‌بینی رویگردانی مشتری با استفاده از روش درخت تصمیم در صنعت بانکداری الکترونیک (مورد مطالعه: بانک انصار) [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 1-30]
 • دقت مقایسه تکنیک های داده کاوی در پیش بینی بحران مالی (مطالعه موردی: شرک تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 33-53]

ر

 • رتبه بندی رتبهبندی شرکت ها بر اساس شاخص های مالی ( کاربرد تکنیک TOPSIS با داده های بازه ای) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 99-118]
 • رتبه بندی ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی بانکهای منتخب ایران بااستفاده از شاخصهای سیستم رتبه بندی CAMEL و روش تصمیم گیری چندمعیاره SAW [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 84-110]
 • رتبه‌بندی اعتباری رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک با‌ استفاده از شبکه عصبی با اتصالات جانبی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-28]
 • رشد توسعه مالی در سیستم بانکی غیرربوی و اثر آن بر رشد بخش‌های اقتصادی کشور [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 17-32]
 • رضایت از پاداش بررسی رابطه جو سازمانی با سلامت سازمانی در بانک انصار [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 115-134]
 • رضایت مشتری تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی مشتریان بر دیدگاه مشتریان دربارة رفتار حرفه‌ای کارکنان در بانک انصار [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-25]
 • رضایت مشتری بررسی عوامل شکل دهنده تجربه مشتری و تاثیر آن بر رضایت مشتریان بانک انصار [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 51-77]
 • رضایت مشتریان آسیب شناسی جذب منابع با استفاده از دیدگاه تامین رضایت مشتریان: مطالعه موردی شعب بانک انصار [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 119-147]
 • رضایت و توافق رویه بررسی رابطه جو سازمانی با سلامت سازمانی در بانک انصار [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 115-134]
 • رفتار تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی مشتریان بر دیدگاه مشتریان دربارة رفتار حرفه‌ای کارکنان در بانک انصار [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-25]
 • رفتار حرفه‌ای تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی مشتریان بر دیدگاه مشتریان دربارة رفتار حرفه‌ای کارکنان در بانک انصار [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-25]
 • رفتار مصرف‌کننده بررسی عوامل مؤثر بر قصد تغییر رفتار مشتریان و پیامدهای آن [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-26]
 • رقابت بانکی بررسی تاثیر استراتژی‌های اتخاذ شده از سوی گروه بانک‌ها بر سهم بازار آن‌ها [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 61-79]
 • رهیافت داده‌های تابلویی پویا بررسی ارتباط بین ریسک نقدینگی معیار پوشش تقاضا و ریسک اعتباری بانکها [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • روش تقسیط مجدد اثر پنهان‌سازی مطالبات معوق بر درآمدهای آتی بانک [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • روش حداقل مربعات‌ سه‌مرحله‌ای (3SLS) بررسی ارتباط بین ریسک نقدینگی معیار پوشش تقاضا و ریسک اعتباری بانکها [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • روش دلفی فازی اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد بازاریابی با استفاده از روش دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 135-165]
 • روش فراترکیب شناسایی و اولویت بندی مولفه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانکداری نوین آینده در بانک انصار [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 113-129]
 • روش نو و کهنه کردن اثر پنهان‌سازی مطالبات معوق بر درآمدهای آتی بانک [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • رویگردانی مشتری پیش‌بینی رویگردانی مشتری با استفاده از روش درخت تصمیم در صنعت بانکداری الکترونیک (مورد مطالعه: بانک انصار) [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 1-30]
 • ریسک اعتباری بررسی ارتباط بین ریسک نقدینگی معیار پوشش تقاضا و ریسک اعتباری بانکها [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • ریسک اعتباری رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک با‌ استفاده از شبکه عصبی با اتصالات جانبی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-28]
 • ریسک سیستماتیک بررسی تاثیر شهرت شرکتی بر ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 131-150]
 • ریسک غیرسیستماتیک بررسی تاثیر شهرت شرکتی بر ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 131-150]
 • ریسک کل بررسی تاثیر شهرت شرکتی بر ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 131-150]
 • ریسک نقدینگی (معیار پوشش تقاضا) بررسی ارتباط بین ریسک نقدینگی معیار پوشش تقاضا و ریسک اعتباری بانکها [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • ریشه میانگین مربعات خطا رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک با‌ استفاده از شبکه عصبی با اتصالات جانبی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-28]

س

 • ساختار سرمایه بهینه بررسی پویایی اهرم مالی و ساختار سرمایه بهینه در سیستم بانکی ایران [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 29-50]
 • سازمان یادگیرنده بررسی تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در یک بانک تجاری (مطالعه موردی: بانک انصار استان خراسان رضوی) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 119-133]
 • سازوکار انتقال پولی ارزیابی کارایی و اثربخشی کانال‌های وام‌دهی و سرمایة بانکی در سازوکار انتقال پولی ایران با استفاده از الگوی SVECM [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-29]
 • سپرده‌های جذب شده تأثیر تورم بر عملکرد مدیریت بانکی در ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-23]
 • سرکوب مالی تأثیر تورم بر عملکرد مدیریت بانکی در ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-23]
 • سرمایه انسانی نقش واسطه ای سرمایه انسانی در رابطه بین چابکی یادگیری با چابکی استراتژیک [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 79-94]
 • سرمایه گذاران نهادی تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه گذاران نهادی (مطالعه موردی بانک انصار) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 53-72]
 • سرمایه‌ی فکری تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بازار متشکل پولی کشور [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 10-30]
 • سلامت سازمانی بررسی رابطه جو سازمانی با سلامت سازمانی در بانک انصار [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 115-134]
 • سود هر سهم پیش بینی سود هر سهم با استفاده از رویکرد ماشین بردار پشتیبان فازی، مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • سیستم بانکی غیرربوی توسعه مالی در سیستم بانکی غیرربوی و اثر آن بر رشد بخش‌های اقتصادی کشور [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 17-32]
 • سیستم خبره بهکارگیری سیستم شبکه عصبی برای ارزشگذاری مالی طرحهای تحقیقاتی در بانک انصار [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 73-98]

ش

 • شاخص رضایت مشتری ارزیابی کارایی شاخص رضایت مشتری در بانکداری الکترونیکی بااستفاده ازمدل تحلیل پوششی دادههای فازی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 61-82]
 • شبکه عصبی بهکارگیری سیستم شبکه عصبی برای ارزشگذاری مالی طرحهای تحقیقاتی در بانک انصار [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 73-98]
 • شبکه عصبی با اتصالات جانبی رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک با‌ استفاده از شبکه عصبی با اتصالات جانبی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-28]
 • شبکه‌های عصبی مصنوعی پیش بینی سود هر سهم با استفاده از رویکرد ماشین بردار پشتیبان فازی، مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پیش بینی سود هر سهم با استفاده از رویکرد ماشین بردار پشتیبان فازی، مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • شکایت و رویگردانی بررسی عوامل مؤثر بر قصد تغییر رفتار مشتریان و پیامدهای آن [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-26]
 • شهرت شرکتی بررسی تاثیر شهرت شرکتی بر ریسک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 131-150]

ص

 • صنایع بورس تعیین پرتفوی بهینه از صنایع کارای بورس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها از دیدگاه سرمایه گذاران نهادی (مطالعه موردی بانک انصار) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 53-72]
 • صنایع کوچک و متوسط نقش بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی: منتخبی از صنایع کوچک و متوسط استان اصفهان [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-27]
 • صنعت بانکداری ایران مدل سازی تسهیم دانش در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد نظریه بازی ها(مطالعه موردی بانک شهر) [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 83-111]
 • صنعت بانکداری و اقتصاد ایران بررسی تاثیر استراتژی‌های اتخاذ شده از سوی گروه بانک‌ها بر سهم بازار آن‌ها [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 61-79]

ع

 • عملکرد مالی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی بازار متشکل پولی کشور [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 10-30]
 • عملکرد مالی راهبردی ارزیابی عملکرد مالی راهبردی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با به‌کارگیری فنون تصمیم‌گیری چندمعیاره در محیط فازی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-22]
 • عملکرد مشتری ارزیابی و اندازه گیری ارزش ادراک شده و عملکرد مشتری در بین مشتریان بانک انصار شهرستان پل‌دختر [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 109-135]
 • عوامل عمومی موفقیت آسیب شناسی جذب منابع با استفاده از دیدگاه تامین رضایت مشتریان: مطالعه موردی شعب بانک انصار [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 119-147]
 • عوامل محیطی بررسی عوامل محیطی تأثیرگذار بر گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی کشور (نمونه‌پژوهی بانک‌های خصوصی) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-18]

ف

 • فرایند تحلیل شبکه‌ای فازی شناسایی و اهمیت‌سنجی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات همراه‌بانک با استفاده از تکنیک FUZZY ANP (نمونه‌پژوهی شعب بانک انصار گرگان) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-27]
 • فعالیت‌های بین‌المللی شبکة بانکی کشور تحریم‌های بانکی، آثار آن بر فعالیت‌های بین‌المللی نظام بانکی ایران و گزینه‌های پیش‌ رو [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-29]
 • فناوری اطلاعات تاثیر فناوری اطلاعات و اتباطات بر کارایی نظام بانکی [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 61-79]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانکداری نوین شناسایی و اولویت بندی مولفه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در بانکداری نوین آینده در بانک انصار [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 113-129]
 • فناوری خودمختار الگوی ترغیب مشتریان بانک‌ها به استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-17]
 • فنون تصمیم‌گیری چند معیارة فازی ارزیابی عملکرد مالی راهبردی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران با به‌کارگیری فنون تصمیم‌گیری چندمعیاره در محیط فازی [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-22]

ق

 • قصد تغییر رفتار مشتری بررسی عوامل مؤثر بر قصد تغییر رفتار مشتریان و پیامدهای آن [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-26]

ک

 • کارایی همگرایی بانکی در تجهیز و تخصیص منابع بانکی و اثر همگرایی بر کارایی بانک (منتخب کشورهای عضو D8 به استثنای نیجریه) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-23]
 • کارایی ارزیابی کارایی شاخص رضایت مشتری در بانکداری الکترونیکی بااستفاده ازمدل تحلیل پوششی دادههای فازی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 61-82]
 • کارایی تاثیر فناوری اطلاعات و اتباطات بر کارایی نظام بانکی [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 61-79]
 • کانال سرمایة بانکی ارزیابی کارایی و اثربخشی کانال‌های وام‌دهی و سرمایة بانکی در سازوکار انتقال پولی ایران با استفاده از الگوی SVECM [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-29]
 • کانال وام‌دهی ارزیابی کارایی و اثربخشی کانال‌های وام‌دهی و سرمایة بانکی در سازوکار انتقال پولی ایران با استفاده از الگوی SVECM [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-29]
 • کسب و کار الکترونیکی بررسی تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری (مورد مطالعه: شعب بانک ملت شهر تهران) [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 53-83]
 • کیفیت ادراک شده بررسی تأثیر آگاهی از برند، تصویر ذهنی برند و کیفیت ادراک شدة خدمات برند بر ارزش ویژة برند در صنعت بانکداری ایران [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-22]
 • کیفیت خدمات شناسایی و اهمیت‌سنجی عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات همراه‌بانک با استفاده از تکنیک FUZZY ANP (نمونه‌پژوهی شعب بانک انصار گرگان) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-27]
 • کیفیت خدمات الکترونیک تأثیر ابعاد وب سایت بانک اقتصاد نوین بر وفاداری به برند [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-24]

گ

م

 • ماشین بردار پشتیبان پیش بینی سود هر سهم با استفاده از رویکرد ماشین بردار پشتیبان فازی، مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • ماشین بردار پشتیبان فازی پیش بینی سود هر سهم با استفاده از رویکرد ماشین بردار پشتیبان فازی، مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • مدل IMI100 طراحی و توسعه الگوی ارزیابی و رتبه بندی موسسات مالی و بانکی با کمک رویکرد ترکیبی مدل های تصمیم گیری چندمعیاره [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 11-35]
 • مدل پذیرش فناوری نقش مدل پذیرش فناوری، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و مؤلفه اعتماد در پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: مشتریان بانک ملّی شهر سیرجان) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 111-127]
 • مدل پروبیت تأثیر ویژگی مشتریان بر احتمال رخداد هجوم بانکی در ایران [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 11-29]
 • مدل تحلیل پوششی دادههای فازی ارزیابی کارایی شاخص رضایت مشتری در بانکداری الکترونیکی بااستفاده ازمدل تحلیل پوششی دادههای فازی [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 61-82]
 • مدل فورچون طراحی و توسعه الگوی ارزیابی و رتبه بندی موسسات مالی و بانکی با کمک رویکرد ترکیبی مدل های تصمیم گیری چندمعیاره [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 11-35]
 • مدل گراف مدل سازی تسهیم دانش در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد نظریه بازی ها(مطالعه موردی بانک شهر) [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 83-111]
 • مدلهای تصمیم گیری چند معیاره طراحی و توسعه الگوی ارزیابی و رتبه بندی موسسات مالی و بانکی با کمک رویکرد ترکیبی مدل های تصمیم گیری چندمعیاره [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 11-35]
 • مدل واتکینز ومارسیک بررسی تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در یک بانک تجاری (مطالعه موردی: بانک انصار استان خراسان رضوی) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 119-133]
 • مشتری تأثیر متغیرهای جمعیت‌شناختی مشتریان بر دیدگاه مشتریان دربارة رفتار حرفه‌ای کارکنان در بانک انصار [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-25]
 • مشتری بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در بین گروه های مختلف مشتریان سیستم بانکی (مطالعه موردی: مدیریت شعب منطقه4 بانک ملت) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 31-51]
 • مطالبات معوق اثر پنهان‌سازی مطالبات معوق بر درآمدهای آتی بانک [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • مکانیابی شعب بانک مدل ریاضی جایابی بهینه شعب و تعداد باجههای هر شعبه به طور همزمان در بانک انصار (ساختارسازی مکانیابی شعب بانک انصار) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 83-110]
 • منابع بانکی بررسی عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی در بانک انصار [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-16]

ن

 • نتایج ارزیابی عملکرد شعب بانک مسکن براساس مدل تعالی سازمانی (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه) [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 101-113]
 • نرم افزار گمز مدل ریاضی جایابی بهینه شعب و تعداد باجههای هر شعبه به طور همزمان در بانک انصار (ساختارسازی مکانیابی شعب بانک انصار) [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 83-110]
 • نسبت-های مالی رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک با‌ استفاده از شبکه عصبی با اتصالات جانبی [دوره 2، شماره 3، 1393، صفحه 1-28]
 • نشریه بنکر طراحی و توسعه الگوی ارزیابی و رتبه بندی موسسات مالی و بانکی با کمک رویکرد ترکیبی مدل های تصمیم گیری چندمعیاره [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 11-35]
 • نظام بانکداری اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد بازاریابی با استفاده از روش دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی فازی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 6، 1394، صفحه 135-165]
 • نظام بانکی ضرورت تفکر راهبردی مدیران درتحول بانک انصار [دوره 2، شماره 4، 1393، صفحه 129-149]
 • نظام بانکی نقش نظام بانکی در تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 79-99]
 • نظام بانکی کشور بررسی عوامل محیطی تأثیرگذار بر گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی کشور (نمونه‌پژوهی بانک‌های خصوصی) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-18]
 • نظریه‌بازی‌ها مدل سازی تسهیم دانش در صنعت بانکداری ایران با استفاده از رویکرد نظریه بازی ها(مطالعه موردی بانک شهر) [دوره 3، شماره 8، 1394، صفحه 83-111]

و

 • واژگان کلیدی: تجربه مشتری بررسی عوامل شکل دهنده تجربه مشتری و تاثیر آن بر رضایت مشتریان بانک انصار [دوره 3، شماره 7، 1394، صفحه 51-77]
 • وب سایت تأثیر ابعاد وب سایت بانک اقتصاد نوین بر وفاداری به برند [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-24]
 • وضوح اهداف سازمانی بررسی رابطه جو سازمانی با سلامت سازمانی در بانک انصار [دوره 3، شماره 9، 1394، صفحه 115-134]
 • وفاداری بررسی عوامل مؤثر بر قصد تغییر رفتار مشتریان و پیامدهای آن [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 1-26]
 • وفاداری به برند تأثیر ابعاد وب سایت بانک اقتصاد نوین بر وفاداری به برند [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-24]
 • ویژگی مشتریان تأثیر ویژگی مشتریان بر احتمال رخداد هجوم بانکی در ایران [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 11-29]

ه

 • هجوم بانکی تأثیر ویژگی مشتریان بر احتمال رخداد هجوم بانکی در ایران [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 11-29]
 • همگرایی بانکی همگرایی بانکی در تجهیز و تخصیص منابع بانکی و اثر همگرایی بر کارایی بانک (منتخب کشورهای عضو D8 به استثنای نیجریه) [دوره 1، شماره 1، 1392، صفحه 1-23]

ی

 • یادگیری سازمانی بررسی تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در یک بانک تجاری (مطالعه موردی: بانک انصار استان خراسان رضوی) [دوره 2، شماره 5، 1393، صفحه 119-133]